Zákon 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., - i ve znění pozdějších předpisů.

30.03.2016 10:59

Obracejí se na nás občané z různých obcí naší země se sdělením, že tu či onde je v nedobrém stavu malý památník, hrob či pietní místo na hrdiny našich odbojů. V té souvislosti Vám, našim členům, podáváme následující sdělení:

Péči o válečné hroby upravuje  zákon 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., - i ve znění pozdějších předpisů. Uvedené zákonné normy přesně stanovují práva a povinnosti v oblasti péče o válečné hroby a pietní místa. Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností tento zákon ukládá: vést evidenci válečných hrobů, památníků a pietních míst, které jsou v jeho správním obvodu; informovat příslušný krajský úřad o počtech a o stavu válečných hrobů, památníků a pietních míst, které vede v evidenci. Informaci je třeba krajskému úřadu podat do konce června běžného kalendářního roku podle stavu k 31. prosinci roku předchozího.

Čili pokud o takovém pietním místě v nedobrém stavu ve svém okolí víte, kontaktujte prosím, s výše uvedeným sdělením, starosty svých obcí či měst, aby postupovali v rámci výše uvedených zákonů. Samozřejmě sekretariát ČSBS je Vám připraven v těchto záležitostech metodicky pomoci.