Vyjádření předsedy Legislativně právní komise ÚV ČSBS

24.10.2016 08:33

Vyjádření,

Sestry a bratři, jak si tak, po zasedání Ústředního výboru ČSBS v úterý 18. října, pročítám různé e-mailové rozrušené zprávy, kdy jeden druhého obviňuje tu z toho, jinde z onoho, tak se musím ptát, kdo tu blbou náladu mezi námi rozpoutal a proč? Patřím také mezi funkcionáře ÚV ČSBS nově zvolené na X. sjezdu našeho Svazu v červnu letošního roku.

Byl jsem však také řadovým členem Ústředního výboru i v uplynulém volebním období a proto bych chtěl z tohoto období připomenout některá fakta. Vzpomínám si velmi dobře, že v březnu letošního roku, se na předposledním jednání Ústředního výboru před X. sjezdem projednával návrh, aby do nových stanov Svazu bylo zakotveno, že členové Svazu mají právo řešit vnitrosvazové záležitosti přes média a tím zvrátit rozhodnutí Ústředního výboru. Tehdejší předsedkyně OV ČSBS Kladno Gabriela Havlůjová k tomu tehdy prohlásila, že žádný takový návrh nepodávala. Přesto se o návrhu hlasovalo a návrh nebyl schválen. Jak si vzpomínám, pro tento návrh tehdy nezvedl ruku žádný člen ústředního výboru. Tři členové ústředního výboru se zdrželi hlasování. Tehdy se rovněž hlasovalo o tom, zda do nových stanov Svazu, které jsou platné od X. sjezdu ČSBS, zapracovat ustanovení o tom, aby aktivní politici, kteří vstoupí do Svazu, nesměli v ČSBS vykonávat žádné funkce. Ani tento návrh nebyl schválen.

Rozhodně také musím vystoupit proti tvrzení Mgr. Gabriely Havlůjové, že ustanovení stanov ČSBS, na jehož základě jí bylo zrušeno členství v Českém svazu bojovníků za svobodu, bylo do nových stanov vloženo jenom proto, aby mohla být ze Svazu vyloučena, jak tvrdila v pořadu České televize dne 20. 10. 2016. Ustanovení o zrušení členství ve Svazu,
.......“při hrubém, svévolném nebo opakujícím se porušení Stanov z usnesení volených orgánů Svazu ......“ obsahovaly stanovy Svazu platné od VII. sjezdu ČSBS dne 20. 6. 2007
do X. sjezdu ČSBS dne 21. června 2016.

Pokud bych se měl vyjádřit k průběhu projednávání prvního bodu na 2. zasedání ústředního výboru dne 18. října, tak musím konstatovat, že hlasování proběhlo v souladu s platným Jednacím řádem ČSBS, podle schváleného programu jednání. Ústřední výbor byl usnášení schopný, protože byla přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

Platný Jednací řád ČSBS neobsahuje žádné ustanovení, že před hlasováním o předkládaném návrhu musí proběhnout diskuse k podanému návrhu. V daném případě se nejednalo o návrh jednotlivce, ale o návrh kolektivního orgánu, kterým je Výkonný výbor ÚV ČSBS, který tento návrh podával, jako jednomyslný návrh. Argumenty, že Mgr. Gabriele Havlůjové nebylo umožněno vyjádřit se k podanému návrhu nejsou relevantní. Postoje Gabriely Havlůjové k vedení Svazu jsou všeobecně známé z různých médií. Nebyla-li k podanému návrhu umožněna žádná diskuse, tak jsem přesvědčen, že tím měl každý hlasující člen Ústředního výboru stejné a rovné podmínky pro hlasování a nikdo tak nebyl ovlivňován žádnými rétorickými projevy.

Usnesení k prvnímu projednávanému bodu 2. zasedání ÚV ČSBS je platné, protože pro něj hlasovala nadpoloviční většina členů ústředního výboru přítomných na jednání.

       V Praze dne 22. října 2016

                                                                                 Předseda Legislativně právní komise ÚV ČSBS