Vyhlášení literární soutěže "Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla na rok 2017"

03.01.2017 09:25

 

 

OHLÉDNUTÍ ZA 2. ROČNÍKEM CHLUMECKÉ  LITERÁRNÍ  CENY  JAROSLAVA  GOLLA
 

 

    Šestadvacátého října se v Klicperově domě již podruhé konalo slavnostní výroční udělování literární ceny, kterou před dvěma roky nově zřídilo vedení města Chlumce nad Cidlinou jako literární protějšek vžitého již divadelního memoriálového festivalu Klicperův Chlumec, který uchovává povědomí o životě a díle velkého chlumeckého rodáka, zvaného otcem české veselohry, a zároveń v duchu jeho tvůrčího odkazu přispívá k rozvoji českého ochotnického divadelnictví a jeho vysoké úrovni přímo v našem městě. Zřízení Gollovy literární ceny prolomilo stav zdejšího pozvolného zapomínání na dalšího velkého chlumeckého rodáka, který se svými historickovědními a pedagogickými zásluhami natrvalo vepsal do českých kulturních dějin. Osvěžuje a prohlubuje povědomí o jeho životě a díle v jeho rodišti i mimo ně s důrazem na ideový odkaz jeho usilování o pravdivé poznání a podněcuje zároveň tvorbu, vydávání
i četbu hodnotných knih a písemností, zejména v žánru literatury faktu, a vyvolává přinejmenším zájem o ně. Tím  v rozsahu daných možnosti přispívá k žádoucímu udržování dosaženého stupně české knižní kultury a k jejímu rozvíjení. To je nepochybně působivý
a obecně prospěšný způsob propagace města Chlumce jako kulturního centra, které svou aktivitou přesahuje rozmezí své územní i obyvatelské velikosti. Probouzí zároveň u obyvatel pocity hrdosti na své město, která je jedním z předpokladů jejich obyvatelské spokojenosti
a činorodosti. Podpora každé takové akce, zejména na poli kultury, která chce nějakým způsobem prospívat a podle možností také prospívá městu i širším veřejným zájmům, je zajisté výrazem pozitivního kulturního smýšlení na rozdíl od umanutého prosazování jednotlivých stanovisek zaujatých a zaujímaných bez ohledu na jejich prospěšnost a na věcné důvody jejich neschvalování. Lze městu přát co nejvíce stoupenců rozumného, pozitivního pojetí kulturního smýšlení, na rozdíl od  takových jeho reprezentantů, kteří ignorují nebo znevažují vše, co nepochází z jejich hlavy nebo co se vymyká jejich zájmům či pochopení, popřípadě k čemu nebyli výslovně (vinou svého nezájmu nebo nezpůsobilosti) přizváni anebo co z důvodů osobních averzí k organizátorům zpochybňují nebo vysloveně odmítají.

     Gollova cena nebyla zřízena za účelem zviditelnění jejích organizátorů, jak se ji její ojedinělí nepřejícníci  snaží znehodnocovat, ale proto, aby se v Chlumci n. C. znovu a znovu připomínalo, kdo to byl Jaroslav Goll, a aby se jeho autoritou přispělo k tomu, že schopní autoři literárních textů budou povzbuzeni k psaní o tom, co je zaujme, vydavatelé a nakladatelé k vydávání hodnotných knih, nikoli jen takových, které přinášejí snadný zisk, a že i lidé, kteří často nepřečtou ani jednu knihu za celý rok, budou přivádění k pochopení významu knih, jak to bylo při slavnostním udílení řečené ceny v Klicperově domě působivě připomenuto citaci více než dva tisíce let platné chvály písemnictví vyslovené Timodemem, sekretářem římského básníka Vergilia:

 

    "Už první verše Homérova eposu Odyssea, díla, které stále umím nazpaměť, mě zavedly do toho úžasného světa písemnictví. Dal jsem se do četby se stejnou náruživostí,
s jakou se obvykle lidé oddávají jiným slastem, například dvoření se ženám, jídlu a pití, tělesným slastem nebo  i karetním hrám, a pokračoval jsem nepřetržitě po čtyři roky s jedinými přestávkami při spánku nebo ve chvílích, jež jsem musel věnovat službě pánovi. Naučil jsem se snad všechno z těch nejdůležitějších věcí, jež byly vymyšleny a napsány před mým narozením. Zvykl jsem si  hledět na věci sterými zraky a ne jen párem svých očí a naslouchat sterým rozličným myšlenkám a ne jenom těm svým. Začal jsem si uvědomovat sebe sama  
i ostatní. Bez četby znají lidé jen nepatrnou část toho, co by znát mohli. Domnívají se, že jsou šťastni, když mají pravidelnou stolici, tělesný úkoj  a cpou si  teřich jídlem a vínem a oslazují si život rozkošemi naprosto stejnými pro všechny. Literatura by jim však poskytla na sto, na tisíc životů a takové vědomosti a vládu nad věcmi života, které náleží pouze bohům. Já aspoň jsem o tom přesvědčen. A nelituji jediného dne, jediné hodiny z těch mladistvých let, které jsem strávil ve Vergiliově knihovně v tichých hovorech s velkými autory časů minulých, a oni se mnou besedovali a zdvořile a ochotně mi odpovídali na všechny mé otázky."
   

     Města, jako je naše, která se mohou pochlubit rodáky celonárodního významu, jsou jejich odkazem zavázána, aby  kromě zabezpečování co nejvyšší životní úrovně svých obyvatel pečovala o uchovávání a usilovné rozvíjení tohoto odkazu. Tato péče by měla  společným zájmem o ni napomoci překlenování maloměstské omezenosti, závistivosti, sobecké nevraživosti, haštěřivosti a ignorace veřejných zájmů a snah a sjednocovat občany k spolupráci na všestranném rozvoji našeho města a k obraně před malichernými reptaly, škůdci a rozvraceči tohoto rozvoje, ať se halí do jakkoli vznešených a demokratickými frázemi přizdobených hávů. A k odvaze připínat si orlí křídla a nespokojovat se slepičím ťapkáním a zobáním na malém oploceném dvorku. I k spolupráci na úspěšné  realizaci chlumecké Gollovy literární ceny
s celostátním dosahem, ceny sloužící kulturní proslulosti města,  jsou dokořán otevřeny dveře všem, kdo projeví zájem jakkoli přiložit ruku k dílu, které dává městu rozmach přerůstající územní rozlohu a počet obyvatel.

 

     Při závěrečném celoročním bilancování můžeme s potěšením konstatovat, že slavnostní udělování Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla patřilo k úspěšným kulturním akcím a že potvrdilo smysl a význam jejího zřízení. Pro Chlumec n. C. je ctí, že jeden z předních soudobých českých prozaiků, filmových, televizních a rozhlasových scenáristů Roman Ráž shledal chlumeckou literární cenu za natolik prestižní, že svou dvaadvacátou knihou Lázeňské dobrodružství se ucházel o ocenění v ní, kterého se mu také udělením hlavní ceny dostalo.
Z Chlumce odjížděl nadšen. V Praze na shromáždění čelné literární organizace PENclubu na fóru divadelní a literární agentury Dilia vysoce cenil přínosnost chlumecké literární iniciativy, podpořené po zásluze součinností Karlovy univerzity i celostátního Klubu autorů literatury faktu s finančním přispěním místopředsedkyně senátu Mgr. Miluše Horské a Nadace Václava Klause. Porotě zaslal vřelé poděkování za ocenění své knihy, v němž uvádí:

   "Několikrát jsem již přebíral různá literární ocenění, ale té  chlumecké ceně, symbolizované hodnotnou plastikou a úhledným diplomem přikládám mimořádnou váhu vzhledem
k osobnosti, jejíž jméno nese, a také dík vysoké úrovni a noblese celého slavnostního aktu
s charakteristikami autorů i jejich děl, hudebními  vložkami i poetickým zakončením. Srdečně děkuji i za knihu o Chlumci a Chlumecku v proměnách dějin. Město Chlumec se touto cenou
a jejím vrcholně důstojným udělováním přiřazuje k osvíceným městům Jaroměř - Josefov s jeho cenou rodáka Miroslava Ivanova a  Letohrad s cenou Petra Jilemnického. Gollova cena záslužně jako jediná v celostátním měřítku pamatuje na studentskou mládež, jíž otvírá možnost zkušebního literárního vzletu. Vše, co jsem v Chlumci zažil, ve mně zanechalo nezapomenutelný dojem."

     Také další ocenění autoři historik Jaroslav Pospíšil, autor pozoruhodných knih Hyeny, Sluha dvou pánů, monografie  o Alexeji Čepičkovi a Jiří Krutina, který  již do příštího ročníku přihlásil svou novou knihu o Husovu souputníku Jeronymovi Pražském, patří ke špičce soudobé české literatury faktu.

     V univerzitní aule na semináři pořádaném fakultou sociálních věd podal s nevšedním ohlasem pochvalný výklad o chlumecké literární ceně člen poroty docent dr. Jan Halada, který nadchl studenty pro účast v budoucím 3. ročníku soutěže o její získání. Příznivé odezvy udělování chlumecké ceny obrážejí i tiskové informace o ní uveřejněné v Hradeckých novinách a Mladé frontě a rozhlasovém i televizním zpravodajství. Potěšitelná je i radost, kterou úspěch deseti studentů uhersko – hradišťského gymnázia vyvolal ve spojení s Chlumcem ve vzdáleném Uherském Hradišti. Všechna zmíněná bilanční pozitiva ohlasů 2. ročníku  Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla jsou pro její organizátory a celé město povzbuzením pro co nejdůkladnější přípravu jejího třetího  ročníku s vyhlídkou na další rozvinutí letošního nesporného úspěchu.

 

Karel Richter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhlášení

Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla

na rok 2017

 

 

Cíl akce

1.         Podpora knižní kultury v měřítku města a regionu s co nejširším dosahem podnítit literární tvorbu, vydavatelskou činnost a četbu v žánru literatury faktu s uměleckými ambicemi, a to v tematickém okruhu české a regionální historie.

2.         Popularizace života a vědeckého díla velkého českého historika prof. dr. Jaroslava Golla, chlumeckého rodáka.

3.         Ve spolupráci s Klubem autorů literatury faktu, Univerzitou Karlovou, Fakultou sociálních věd, Institutem mezinárodních studií a Institutem komunikačních studií a žurnalistiky.

Organizátor akce

 

            Město Chlumec nad Cidlinou, MěKS Klicperův dům ve spolupráci s

-          redakcí Chlumeckých listů – Mgr. Milena Komárková

-          Městským muzeem Loreta Chlumec n. C. – Mgr. Helena Krátká

-          Městskou knihovnou Chlumec n. C. – Bc. Helena Holanová

-          Základní školou Chlumec n. C. – Mgr. Jana Bernartová

-          Základní uměleckou školou Chlumec n. C. – PhDr. Pavel Sonda

-          Klubem autorů literatury faktu – PhDr. Karel Richter, CSc.

-          Univerzitou Karlovou, Fakultou sociálních věd – Doc. PhDr. Jan Halada, CSc.

 

Organizační komise:            Ing. Miroslav Uchytil - předseda

                                               Marcela Přerovská – tajemnice

                                               Josef Komárek – člen organizační komise

                                               Barbora Petrovická – člen organizační komise

1.1

Statut Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla v rámci regionu Chlumec nad Cidlinou

 

            Uděluje se      -           hlavní cena

                                    -           1. 2. 3. místo v kategorii

                                    -           čestná uznání

Oceňují se      -          knihy v žánru literatury faktu s uměleckými ambicemi, v tematickém okruhu české a regionální historie, které byly vydány za uplynulé dva roky

            Díla přihlášená do soutěže hodnotí a k ocenění navrhuje porota jmenovaná organizační komisí.

 

1.2

Statut Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla pro studenty středních škol

Uděluje se      -           1. 2. 3. místo v kategorii

Oceňují se      -          knihy v žánru literatury faktu s uměleckými ambicemi, v tematickém okruhu české a regionální historie, které byly vydány za uplynulé dva roky

-           literární příspěvky, otištěné, odvysílané a odehrané (deníky,

časopisy, rozhlas, televize) – za období od 1. 1. 2015 – 15. 4. 2016

-           literární práce – (max. 50 normostran tj. 30 řádků na jednu stránku)

-           součástí zaslaných prací musí být odpovídající jazyková úprava, v případě více prací z jedné školy, doporučujeme udělat interní kolo a do soutěže zaslat max. tři práce.

Díla přihlášená do soutěže hodnotí a k ocenění navrhuje porota jmenovaná organizační komisí.

 

Porota pro kategorie 1.1, 1.2:

            PhDr. Karel Richter, CSc. – předseda poroty, čestný předseda KALF

Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. – Fakulta sociálních věd UK

Mgr. Jana Bernartová, ředitelka ZŠ Chlumec n. C.

Mgr. Helena Krátká, vedoucí Městského muzea Loreta

Bc. Helena Holanová, vedoucí Knihovny Chlumec n. C.

Mgr. Milena Komárková, šéfredaktorka Chlumeckých listů

Mgr. Pavel Baldík, kronikář města Chlumec n. C.

 

1.3

Statut Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla pro studenty vysokých škol v řádném denním studiu

 

Uděluje se      -           1. 2. 3. místo v kategorii

Oceňují se      -          knihy v žánru literatury faktu s uměleckými ambicemi, v tematickém okruhu české a regionální historie, které byly vydány za uplynulé dva roky

-           literární příspěvky otištěné, odvysílané a odehrané (deníky,

časopisy, rozhlas, televize) – za období od 1. 1. 2015 – 15. 4. 2016

-           literární práce – (max. 50 normostran tj. 30 řádků na jednu stránku)

Díla přihlášená do soutěže hodnotí a k ocenění navrhuje porota jmenovaná organizační komisí.

 

Porota:           předseda poroty – Ing. Miroslav Uchytil, starosta města Chlumec
n. C.

                        Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D. – Institut mezinárodních studií FSV UK

                        PhDr. Jan Cebe, Ph.D. – Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK

                        Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. – Institut komunikačních studií FSV UK

PhDr. Jana Vrzalová – předsedkyně Klubu autorů literatury faktu

Mgr. Milena Komárková – šéfredaktorka Chlumeckých listů

                        Mgr. Helena Krátká – vedoucí Městského muzea Loreta         

 

Časové lhůty soutěže:

 

  1. ledna 2017                       - vyhlášení soutěže pro r. 2017

31. května 2017                     - termín pro přihlášení do soutěže a odevzdání díla

11. října 2017                        - vyhlášení výsledků Chlumecké literární                     

               ceny Jaroslava Golla za r. 2017

 

 

 

Marcela Přerovská

 

 

 

Přihláška

Chlumecká literární cena Jaroslava Golla pro r. 2017

 

Jméno autora vč. titulu:        

        

Název knihy/literárního příspěvku/literární práce:   

                  

Charakteristika obsahu:

 

Adresa:     

 

Telefon:    

 

e-mail:

 

Datum vyplnění přihlášky:

 

Příspěvky do soutěže zasílejte ve třech vyhotoveních poštou na níže uvedenou adresu.

Knihy do soutěže zasílejte ve třech vyhotoveních poštou na níže uvedenou adresu.

 

Město Chlumec nad Cidlinou

MěKS Klicperův dům

Riegrova 236

503 51  Chlumec nad Cidlinou       

 

Přihlášku odešlete na:  klicperuvdum@chlumecnc.cz

 

 

Marcela Přerovská

tajemnice organizačního výboru CHLCJG      

tel: 602 717 410, klicperuvdum@chlumecnc.cz