Věc: Podnět k zahájení trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestných činů, zřejmě výtržnictví, neznámými pachateli

27.11.2014 13:07

Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze

Nám. Hrdinů 1300/11, 140 65 Praha 4

 

K rukám paní JUDr. Lenky Bradáčové,

vrchní státní zástupkyně

V Praze dne 24. listopadu 2014

 

Věc: Podnět k zahájení trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestných činů, zřejmě výtržnictví, neznámými pachateli

Dne 17. listopadu 2014 probíhal na Albertově pietní akt, odhalení pamětní desky k 25. výročí 17. listopadu 1989, kterého se zúčastnili, kromě pana prezidenta M. Zemana, další čtyři hlavy států.

Atmosféra pietního aktu však byla hrubě narušena některými přítomnými, kteří nejen hvízdali, křičeli, skandovali, ale dokonce házeli  vejce i jiné předměty na přítomné na tribuně. Zasažen byl i německý prezident Gauck. Kdyby ochranka pana prezidenta nezasáhla otevřenými deštníky, zásahů mohlo být více. Byly  překřikovány i některé slavnostní projevy. Byl narušen i samotný průběh pietního aktu.

Někteří přítomní ze vzpomínkové akce  fakticky udělali demonstraci, ač tato nebyla nahlášena a povolena, namířenou proti panu Miloši Zemanovi, prezidentu ČR. Vzhledem k tomu, že jde o nejvyššího ústavního činitele republiky, měla by být vůči němu zachovávána alespoň elementární slušnost. Existují četná videa, která umožní identifikaci těch, kteří se uvedeného jednání dopustili.

Domníváme se, podle průběhu celé akce, že „demonstrace“ byla připravována, byly např. protestujícím dodány červené lístky, které byly údajně distribuovány i bývalou zaměstnankyní jedná ambasády v Praze, někdo musel „demonstranty“ i instruovat, někdo náklady musel platit. Jsme proto přesvědčeni, že akce měla jisté znaky organizovanosti. Určitý podíl na organizovanosti celé akce, i dalších demonstrací, má pravděpodobně i ČT, jež,  podle právních norem upravujících její činnost, by se v tomto směru nikdy neměla exponovat. Pokud výše uvedené se potvrdí v průběhu vyšetřování, pak předmětného jednání se dopustili určité osoby  jako členové organizované skupiny. Nadto je jeden z organizátorů zřejmě znám. Jeho jméno bylo v médiích již uvedeno. Lze předpokládat, že není sám.

Dále se domníváme, že by mohlo jít i o spolčení proti M. Zemanovi, prezidentu republiky, s cílem jej jako nepohodlného politika a státníka, zvláště pro určité zahraniční i vnitřní síly, odstranit, pokud možná alespoň z funkce prezidenta. Je pravděpodobné, že tyto zahraničně politické vlivy získaly propojení zejména na ty, kteří se nemohou smířit s porážkou ve svobodných a demokratických prezidentských volbách. Pokud uvedené se prokáže, pak jde o ohrožení i celého našeho demokratického systému.

Pokud příslušné orgány činné v trestním řízení nebudou konat, pak příště může dojít již k házení kamenů a může téct i krev. Stupeň ohrožení demokratického zřízení se bude zvyšovat.

Toto řízení, pokud bude vedeno s náležitou razancí, ale spravedlivě a důstojně, může uvedené možné eskalaci násilí zabránit. Může dokázat, že Česká republika je právním státem, který si váží práv občanů, ale současně i trvá na zachovávání povinností z právních norem pro ně vyplývajících, že nedopustíme, aby demokratický  režim, který je ústavně chráněn, byl narušován. 

Jsou zde však ještě další možnosti, jak upevnit právní stát. Domníváme se, že v určitých kruzích neexistuje  potřebná míra právních znalostí o naplňování určitých demokratických práv a svobod, které mohou být zneužity i proti demokratickému zřízení, jak plyne i z uvedených excesů. Dále se domníváme, že část společnosti postrádá i základní znalosti o postavení našich nejvyšších ústavních činitelů, zvláště o tom, že jsou představiteli republiky. Jejich funkce by se měly těšit vážnosti a nikoliv hrubým útokům téměř až fyzické povahy. Je naléhavou otázkou, zda nepostrádáme zákon, který jsme měli již za první republiky, na ochranu republiky, který by zajišťoval i zvýšenou ochranu ústavních činitelů, zvláště těch nejvyšších, především prezidenta České republiky. Zvolíme-li si prezidenta velkou nezpochybnitelnou  většinou přímou volbou v demokratických a svobodných volbách, máme povinnost ho také ochraňovat i právními normami, jejich sankcemi. Nejde jen o současného prezidenta ČR, ale zásadně o zvýšenou ochranu této ústavní funkce vůbec. Ne z něj dělat otloukánka pro uspokojení zejména těch, kteří ve volbách prohráli a otevřeně říkali, že zvolený prezident není jejich prezidentem, a pro ostudu republiky. Otázka zvýšení ochrany funkce prezidenta jako nejvyššího ústavního činitele je v současnosti již velmi naléhavá. Odklady řešení předmětných problémů jsou společensky nebezpečné. Doporučujeme v úvahu, zda byste nemohla dát podnět příslušným ústavním orgánům k urychlenému řešení uvedených problémů i legislativní cestou.

S úctou      

 

 

                                                                           Ing. Pavel Rejf, CSc.                                                                                

                                                                         JUDr. Ogňan Tuleškov

 

www.ceskenarodnilisty.cz

 

§ 358

Výtržnictví

 

 (1)  Kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, hanobí hrob, historickou nebo kulturní památku, anebo hrubým způsobem ruší přípravu, průběh nebo zakončení organizovaného sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu lidí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

 

 (2)  Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci  1

a)   opětovně, nebo

b)   jako člen organizované skupiny.