Stanovisko Předsednictva ÚV ČSBS

04.11.2016 08:56

Stanovisko Předsednictva ÚV ČSBS

 k mediálně prezentované úvaze ministra obrany Martina Stropnického o neposkytnutí dotace jeho rezortu pro činnost ČSBS

 

Český svaz bojovníků za svobodu (dále jen ČSBS) je zaregistrován v registru spolků podle zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník. Jako každý jiný spolek zaregistrovaný
v tomto spolkovém rejstříku má ČSBS své vedení, které bylo nově zvoleno na  X. sjezdu v červnu letošního roku.

Na žádném z jednání vedení našeho spolku nejsou v žádném případě porušovány zákony České republiky, ani normy ČSBS, tedy především X. sjezdem ČSBS schválené Stanovy.

Na ústředí ČSBS nebyl oficiálně doručen žádný dotaz pana ministra obrany, kterým by si vyžádal podání vysvětlení toho, co se nyní hojně objevuje v masmédiích, jako pomlouvačná kampaň vůči ČSBS.

V souvislosti s ministrovou zmínkou o Lidicích je nutno připomenout, že vedle dnes již posledních dvou lidických žen žije v Lidicích také 11 lidických dětí, těch co se vrátili po 2. sv. válce z převýchovy v německých rodinách či sirotčincích. Těmto lidickým dětem je dnes více než 70 či 80 let a především oni se postavili za vytvoření samostatné lidické organizace, kterou Ústřední výbor ČSBS schválil většinou hlasů, i přes odpor dnes medializované paní Havlůjové.  

Paní Havlůjová  se nesmířila s většinovým rozhodnutím Ústředního výboru ČSBS a přenesla své negativní aktivity do celostátních médií tak, že překračovaly únosnou míru. Proto, na základě stížností na tyto aktivity paní Havlůjové, ustanovil Ústřední výbor ČSBS komisi ze svých členů, která po třech měsících šetření navrhla Ústřednímu výboru ČSBS v lednu letošního roku, aby paní Havlůjová byla z ČSBS vyloučena. Tehdejší předseda ÚV ČSBS však podal protinávrh, paní Havlůjovou nevylučovat a uložit jí pouze to, aby se členům ČSBS v Lidicích omluvila. Současně tak byla paní Havlůjové dána možnost, aby ze své pozice předsedkyně kladenské organizace ČSBS případně ovlivnila průběh X. sjezdu v červnu letošního roku. Paní Havlůjová prohlásila, že se omlouvat nebude, sjezdu se zúčastnila, avšak neměla žádnou či jen mizivou podporu.

Vedení ČSBS je samozřejmě nesmírně líto, když ze Svazu vystupují zasloužilí členové, jako jsou lidické ženy nebo např. plk. Pavel Vranský, který vešel do povědomí národa v poslední prezidentské kampani, kde výrazným způsobem podpořil volbu Miloše Zemana. Vedení ČSBS již několikrát navrhovalo plk. Vranského na jmenování do hodnosti brigádního generála. Pracovníci ministerstva obrany by ale měli vysvětlit, proč takovýto návrh nebyl nikdy realizován.  A není to jenom plk. Vranský, ale i další vojáci, účastníci 2. sv. války, váleční veteráni, na něž ČSBS každoročně podává návrhy a ty nejsou nijak brány v úvahu.

Pokud jde o dotaci od ministerstva obrany, v žádném případě se zde nejedná o finance pro soukromou potřebu kteréhokoliv člena ČSBS. Běží zde  o finanční prostředky určené na:

   -  Organizování besed o významných výročích Československé republiky od roku 1918
       do r. 1945.,  

   -   Memoriál Antonína Sochora, kterého se vedle jiných válečných veteránů 2. sv. války
       každoročně zúčastňuje i syn Antonína Sochora,

   -   Tvorbu souboru obrazů o domácím odboji za 2. sv. války v každém kraji ČR, pro rok 2017
       měl být vytvořen soubor o domácím odboji v Jihomoravském kraji.

   -   Nebo projekty změřené na podporu účastníků 2. sv. války a to nejenom válečné veterány,
       ale i čs. politické vězně z německých nacistických věznic, káznic a koncentračních táborů.

Je samozřejmě na úvaze ministra obrany, zda dotací pro ČSBS podpoří výše uvedené projekty, nebo ne. Bezesporu by však on, jako první muž tak významného rezortu, neměl podléhat mediálním tlakům a zkratkovitým informacím v médiích všech druhů a typů a měl by si, i přes své podřízené, vyžádat informaci od právoplatného statutárního orgánu ČSBS, kterým je Předsednictvo ČSBS. Pokud nám to bude umožněno, rádi se k panu ministru obrany dostavíme k vysvětlení dané situace.

                                                                         Předsednictvo ÚV ČSBS