Projev místopředsedy ČSBS plk. v. v. Pavla Vranského na semináři SAŽ Výchova příkladem (Senát dne 15. 11. 2012)

27.11.2012 18:53

Dámy a pánové,

v prvé řadě mi dovolte, abych jménem Českého svazu bojovníků za svobodu, který mám čest zde zastupovat, poděkoval panu předsedovi Senátu a všem, kteří se o tento historický seminář zasloužili.

Náš svaz sdružuje zahraniční vojáky, bojovníky z domácího odboje a politické vězně, kteří bojovali nebo byli perzekuováni nacistickým režimem během německé okupace. My, odbojáři, kteří jsme pocítili na vlastním těle, v myslích a srdcích, co znamenají nacistické žaláře, koncentrační tábory, bezpráví, odloučení a strach o rodinu a ztrátu svých nejdražších, jsme silně znepokojení stavem naší společnosti, zejména mládeže. Od nepaměti existuje v lidské společnosti generační problém. Staří idealizují vše co zažili ve svém mládi a mladí se snaží distancovat od světa starých a utvářejí si život dle svých představ. Zdá se však, že současný vývoj zavrhuje i základní hodnoty,  které umožnily lidský pokrok. Ve jménu osobní svobody byla odvržena judeo-křesťanská morálka a nahrazena kodexem „ správné je vše co prospívá jedinci“.V krizi je nejen ekonomika, ale základy lidské společnosti, rodina, manželství, rodičovství, společenské uspořádání, odpovědnost a poctivost. Za posledních 20 let jsme nenašli recept, jak tomuto vývoji čelit. Na rozdíl od Masarykovské republiky, kdy nás škola i media učily nejen praktickým znalostem, které bylo třeba uplatnit v životě, ale kladly důraz na takové morální i etické hodnoty, jako vztah k místu a státu v němž jsme se narodili, k jeho dějinám a k minulým generacím, což se dá vyjádřit dnes profanovaným slovem "vlastenectví".     

Náš svaz dlouhodobě projednává otázku výuky dějepisu a apeluje na všech kompetentních místech ve snaze zajistit zlepšení zatím nedostatečných znalostí našich novodobých dějin u mladé generace.  I my se snažíme pomoci, chodíme na besedy  s žáky i studenty do škol, uveřejňujeme články a odkazy na historické prameny v našem tisku a na našem webu. Ale to nestačí. Domníváme se, že tyto nedostatky může a musí odstranit naše veřejné i soukromé školství, protože střední generace byla v minulém režimu tendenčně a po roce 1989 nedostatečně v tomto směru vzdělaná, nelze ani od rodiny očekávat větší pomoc. Při našich besedách na školách se s touto neznalostí setkáváme  na  základních, středních i vysokých školách.Vznikají i bizarní případy, že studenti nemohou odpovědět na otázku, kdo byl první prezident Československé republiky, že na otázku, kdo byl T.G. Masaryk dostáváme odpovědi herec, zpěvák nebo sportovec ap.

Znalosti o vzniku Československé republiky, o legiích a bojích za svobodu v první i druhé světové válce a jejich protagonistů, jsou mizivé. Nejsme odborníci na výuku, takže nevíme, zda příčina tohoto nedostatku je v počtu hodin dějepisu nebo ve způsobu a obsahu výuky. Pokud se nám podařilo zjistit, tak na základních školách je téma druhé světové války přednášeno v posledním ročníku, obvykle před závěrečnými zkouškami a pedagogové se mnohdy dostávají do časové tísně. Kromě toho mají pedagogové často potíže najít správnou interpretaci daného historického faktu. Objevují se naprosto zkreslené výklady dějinných etap naší minulosti ovlivněné současnou nebo minulou politickou doktrínou.

 

Dámy a pánové,

Členové našeho svazu, kteří bojovali za svobodu národa v druhé světové válce doma i v zahraničí, velmi těžce nesou současný stav naší společnosti, kdy dochází k odcizení vztahu k vlastní zemi, k národu a státu. Jako jednu z příčin úpadku vzdělanosti a morálky vidíme právě tuto situaci.  

 

Z uvedených důvodů podporuje náš svaz jakékoliv kroky, které tento stav zlepší, a myšlenky Národní kroniky nebo Výchovy příkladem, které tento seminář projednává, vítáme a budeme podporovat jako významný nástroj zlepšení současných nedostatků. 

 

    Děkuji za pozornost.    

Pavel Vranský

Zaznělo v diskusi na semináři SAŽ 15.11. 2012