Projekt PÉČE O VETERÁNY 2. SVĚTOVÉ VÁLKY - ČLENY ČSBS

10.03.2014 15:35

Popis projektu

Cílem projektu je napomáhat veteránům 2. světové války, držitelům osvědčení podle zákona
č. 255/1946 Sb. na sklonku jejich života a bránění jejich sociálnímu vyloučení ze společnosti.

Cílovou skupinou je 877 veteránů 2. světové války (čs. politických vězňů nacistických věznic, káznic a koncentračních táborů z let 1939-1945), nositelů osvědčení dle zákona číslo 255/1946 Sb., kteří jsou sdruženi v  Českém svazu bojovníků za svobodu podle stavu počtu členů ČSBS k 1. 1. 2013.

Projekt je zaměřen na poskytnutí individuální péče a podpory členům cílové skupiny, omezení rizik a důvodů, které mohou veterány 2. světové války, držitele osvědčení podle zákona
č. 255/1946 Sb. ve vysokém věku, přivést do kategorie osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených, a to s přihlédnutím k jejich fyzickým a psychickým schopnostem a možnostem. Toho je v projektu dosaženo prostřednictvím vedení a pravidelné aktualizace databáze veteránů 2. světové války, držitelů osvědčení podle zákona číslo 255/1946 Sb. sestavením týmu terénních pracovníků, kteří zajišťují pravidelný osobní styk s veterány 2. sv. války, informační a poradenskou pomoc při čerpání sociálních a zdravotních programů, při řešení sociálně-právních a sociálně zdravotních problémů a při informování
o možnosti využívání různých programů. Projekt předpokládá informování cílové skupiny o činnosti MO ČR a AČR a jejich zapojení do spolupráce s mládežnickými organizacemi, záchrannou službou, a organizacemi (spolky), které sdružují účastníky národního boje za osvobození z let 1939-1945, držitele osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb., a dále zprostředkování jejich styků s veřejností. Nedílnou součástí projektu je i dobrovolná aktivita mladších členů ČSBS, včetně širšího zapojení členské základny do osobního styku s cílovou skupinou. V rámci projektu terénní pracovníci spolupracují s orgány sociální péče a s orgány místní samosprávy a státní správy. Při jednání s jednotlivci cílové skupiny jsou zjišťovány jejich potřeby a ty jsou předávány místním samosprávným orgánům, orgánům sociální péče a dalším orgánům státní správy. Získané informace jsou pravidelně zpracovávány a předávány poskytovateli dotace.

Realizační tým 23 terénních pracovníků bude organizován po všech krajích České republiky. Kanceláře pro kontakt s veterány budou umístěny zpravidla v objektech, v nichž působí okresní (obvodní, městské, oblastní) výbory ČSBS. Tým dobrovolníků bude sestaven z členů ČSBS, často z bývalých důstojníků Armády České republiky s organizačními zkušenostmi. Práci terénních pracovníků řídí čtyř členný řídící a zabezpečující tým s podobnými zkušenostmi.

Projekt se skládá z činností a klíčových aktivit jako je:

      - sestavení a práce řídícího týmu,

      - sestavení a práce realizačního týmu terénních pracovníků,

      - sestavení a vedení databáze cílové skupiny,

      - pomoc při řešení sociálně-právních a sociálně zdravotních problémů cílové skupiny,

      - provádění metodických shromáždění terénních pracovníků,

      - zapojení cílové skupiny do spolupráce se školami, a zprostředkování jejich styků s veřejností.

Důležitou úlohu má spolupráce s orgány sociální péče a s orgány místní samosprávy, zpracovávání a předávání získaných informací, spolupráce s MO, KVV a zabezpečení zdárného financování a vyúčtování.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je napomáhat cílové skupině při plnohodnotném zapojování do života společnosti a bránění jejich sociálnímu vyloučení. Jedná se o poskytnutí individuální péče
a podpory členům cílové skupiny, omezit rizika a důvody, které je mohou ve vysokém věku přivést do kategorie osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených, a to s přihlédnutím k jejich fyzickým a psychickým schopnostem a možnostem.

 

Více informací v přiložených souborech.

Projekt pčovatelská služba ČSBS - 2014

Řídící skupina projektu

Počet polit. vězňů a terén. prac. po okresech

Přehled terénních pracovníků ČSBS