Kdo chce rozložit základní organizaci Českého svazu bojovníků za svobodu Lidice?

26.08.2015 09:13

Kdo chce rozložit základní organizaci Českého svazu bojovníků za svobodu Lidice?

V základní organizaci ČSBS Lidice bylo ke dni konání její výroční členské schůze dne 18. srpna 2015 celkem 43 členů. Z toho:

Lidických žen .......................................................          3

Lidických dětí ......................................................        11

Dětí lidických žen narozených po 2. sv. válce .....    6

Vnuků a ostatních příbuzných .............................          6

Ostatní členové ZO ČSBS Lidice ........................          17

Jak je z uvedeného přehledu patrné, počet ostatních členů představuje cca 40 % z celkového počtu členů základní organizace ČSBS Lidice. Mezi ostatními členy základní organizace ČSBS Lidice jsou osobnosti, které svým členstvím vyjadřují jednak úctu k nevinným obětem německého nacismu na území Protektoratu Böhmen und Mähren a různými způsoby včetně finančních darů, podporují aktivity k uchování paměti národa na tento čin. Mezi ně vedle Ing. Jany Bobošíkové patří např. dcera Marie Uchytilové (autorka sousoší lidických dětí), ředitel Památníku Lidice a další.

Z uvedeného celkového počtu se výroční členské schůze zúčastnilo celkem 27 členů, tj. 63 %, takže výroční členská schůze byla usnášeníschopná. Z lidických žen se jednání zúčastnila pouze Miloslava Kalibová (doprovázena snachou Ing. Marcelou Kalibovou a vnučkou Mgr. Klárou Kalibovou, které se jednání zúčastnily jako hosté).

Výroční členské schůze základní organizace ČSBS Lidice jsme se zúčastnili jako hosté na pozvání jejího výboru. Jako předseda ÚV ČSBS a 1. místopředseda ÚV ČSBS, který má na starost ústřední evidenci a legislativní procesy v ČSBS, nemůžeme než konstatovat, že předmětná schůze proběhla v souladu se stávajícími platnými stanovami a jednacím řádem ČSBS. Předsedkyně volební komise svým postupem umožnila, aby se členové ČSBS s hlasovacím právem, přítomní na této schůzi, mohli vyjádřit k jednotlivým kandidátům ještě před tím, než byli voleni a umožnila, aby jako členové výboru základní organizace mohli být navrženi i další kandidáti. Nestalo se tak. Návrh na složení výboru ZO ČSBS Lidice včetně Jany Bobošíkové, byl schválen cca 81,5 % hlasů z přítomných. V průběhu jednání byla dána možnost k vyjádření všem přítomným i hostům, z nichž někteří toho také využili v míře vrchovaté, ve snaze prosadit své „jedině správné“ návrhy. Pokud někdo po jednání tři členky ZO ČSBS Lidice přesvědčil, aby z uvedené organizace vystoupily jenom proto, že návrhy hostů nebyly přijaty většinou přítomných, tak je to někdo, kdo chce tuto základní organizaci a ČSBS jako celek pošpinit. Jméno Jany Bobošíkové je v tomto případě jenom vhodným prostředkem ke zviditelnění se jejích odpůrců a odpůrců stávajícího
i předchozího vedení základní organizace ČSBS Lidice, které mělo a má podporu obecního úřadu v Lidicích i vedení Památníku Lidice.

Vzhledem k tomu, že při jednání uvedené schůze nedošlo k žádnému porušení stanov ani jednacího řádu ČSBS, není nutné, aby se volbou nového výboru této ZO, potažmo volbou Jany Bobošíkové její předsedkyní zabývaly vyšší orgány ČSBS.

        

 

          Ing. Jaroslav VODIČKA                                        Ing. Emil KULFÁNEK

              předseda ÚV ČSBS                               1. místopředseda ÚV ČSBS

 

 

 

 

                                                                            V Praze dne 25. srpna 2015