Prohlášení místopředsedy ÚV ČSBS plk.v.v. Emila Šneberga

24.10.2016 07:56

Prohlášení,

po zasedání Ústředního výboru ČSBS dne 18. října 2016 jsem musel odcestovat mimo
Českou republiku. Měl jsem těžké období, neboť krátce před tím zemřel nešťastnou náhodou můj starší bratr.

Až po návratu ze zahraničí jsem se mohl seznámit se štvavou kampaní, která byla ve sdělovacích prostředcích a v televizi rozvířena proto, že nové vedení Českého svazu bojovníků za svobodu zvolené demokratickým způsobem v tajných volbách na X. sjezdu ČSBS v červnu letošního roku, v souladu s ustanovením stanov ČSBS zrušilo členství v ČSBS třem členům, mezi nimi Mgr. Gabriele Havlůjové, a z organizačních důvodů zrušilo dvě oblastní organizace ČSBS.

Protože ve štvavých kampaních proti novému vedení Českého svazu bojovníků za svobodu jsou používány nepravdy a lži, proto jsem se rozhodl vydat toto prohlášení.

Než jsem při hlasování o výše uvedených opatřeních zvedl ruku pro jejich uskutečnění, tak jsem váhal. Nicméně jenom chvilku a poté jsem s návrhem souhlasil. Neznám demokratičtější způsob vyjádření názoru než je možnost hlasování. Na jednání dne
18. října 2016 vyjadřovali svobodně svůj názor hlasováním všichni přítomní členové ÚV ČSBS včetně Gabriely Havlůjové a plk. Pavla Vranského. Nikdo nebyl před hlasováním jakkoliv ovlivňován.

Štvavá kampaň, kterou Mgr. Gabriela Havlůjová rozpoutala, proti novému vedení ČSBS, mě přesvědčila o správnosti mého rozhodnutí.

Nové vedení Českého svazu bojovníků za svobodu, tzn. ani já, nechce pracovat pod mediálním tlakem, který používala Gabriela Havlůjová, proti předchozímu vedení ČSBS
do června 2016
. V této souvislosti zdůrazňuji, že Český svaz bojovníků za svobodu, jako demokratický spolek ve smyslu nového občanského zákoníku z roku 2012, není řízen pouze předsedou ÚV ČSBS, ale kolektivním statutárním orgánem, jehož jsem též členem.

Zřizování a rušení organizačních jednotek jakéhokoliv občanského spolku, působícího v souladu s výše uvedeným občanským zákoníkem, je plně v kompetenci vedení těchto spolků. Je naprosto bezprecedentní, aby v demokratické společnosti představitel obecní správy vykonávající státní správu, jakýmkoliv způsobem zasahoval do práva občanského spolku a diktoval, jak má vypadat jeho organizační struktura, jako to učinil primátor statutárního města Kladno v případě působnosti Českého svazu bojovníků za svobodu v Kladně. Pan primátor nemá žádné zákonné právo zakazovat Českému svazu bojovníků za svobodu působit ve statutárním městě Kladno, a nemá ani žádné zákonné právo diktovat jak má organizační jednotka ČSBS působící na Kladně vypadat nebo jak se má nazývat.

K vystoupení válečného veterána plk. Pavla Vranského z ČSBS mohu dodat pouze to, že je mi to líto. Nicméně rozhodl se sám a sám se musí se svým rozhodnutím vypořádat. S jeho argumenty, které prezentuje na veřejnosti v masmédiích nesouhlasím.

               V Praze dne: 24. řijna  2016

                                                                                                 Místopředseda ÚV ČSBS

                                                                                             plukovník v.v. Emil ŠNEBERG

   účastník Pražského povstání v květnu 1945