Otevřený dopis Janu Hamáčkovi - předsedovi Poslanecké sněmovny PČR

27.03.2014 11:15

 

Vážený pan

Jan Hamáček,

předseda Poslanecké sněmovny PČR

Praha

V Praze dne 22. března 2014

 

Vážený pane předsedo,

 

velmi Vám děkujeme za dopis  z 18. března 2014, č.j. PS 2014/2757, jímž jste odpověděl na naši Petici na ochranu republiky ze dne 21. prosince 2013.

 

Především zaznamenáváme dobrou zprávu, že ve věci česko-bavorského parlamentního grémia, v němž by měli být i představitelé tzv. sudetských Němců, nedošlo k žádnému posunu. Tak by to také mělo zůstat i nadále.

 

Znovu zdůrazňujeme, že je zcela zbytečné vytvářet jakési parlamentní grémium, které by sloužilo jako platforma pro jednání o otázkách česko-sudetoněmeckých. Jsme přesvědčeni, že tzv. sudetští Němci, pokud budou mít nějaké požadavky na naši republiku, mohou se obrátit na příslušné ústavní orgány SRN a na nich bude, zda v jimi nastolených otázkách zahájí s našimi příslušnými ústavními orgány diplomatická jednání.

 

Dovolíme si Vám citovat několik vět, které se týkají úmyslu vytvořit výše uvedené česko-bavorské parlamentní grémium, jednak z projevu P. Nečase v bavorském zemském sněmu ze dne 21.února 2013, a následně i z projevu B. Posselta na 64. sjezdu odsunutých Němců z Československa ze dne 19.5.2013.

 

Pan Petr Nečas, tehdejší předseda vlády ČR, v uvedeném projevu Mnichově uvedl:

V části projevu nazvaném "Další plány české vlády“

„Když jsem přijížděl do Bavorska, přemýšlel jsem o pozitivních inspiracích pro česko-bavorský dialog. Především chci potvrdit, že Bavorsko a všichni jeho občané jsou v České republice vítanými partnery. Jsem rád, že po jednání s ministerským předsedou Horstem Seehoferem mohu s radostí oznámit, že se nám česko-bavorský dialog podařilo posunout vpřed a dát mu hlubší rozměr reflektující naši tisíciletou společnou historii.

Kromě pravidelných jednání na naší úrovni považujeme za důležité zahájit a udržovat intenzivní parlamentní dialog, který by mohlo doprovázet ustavení společné parlamentní česko-bavorské skupiny." (Celý text projevu lze dohledat na www.ceskenarodnilisty.cz)

 

Pan Bernd Posselt, mluvčí sudetoněmeckého landsmanšaftu, na předmětné téma řekl: „Při setkáváni obou premiérů se mluvívá konkrétně. Bude bavorsko-české parlamentní grémium. My, sudetští Němci, máme příslib premiéra, že zástupci naší národnostní skupiny budou do tohoto grémia také začleněni. A právě toto grémium se stane platformou česko-sudetoněmeckého dialogu. To má pro nás zvlášť velký význam.“ (64. sjezd odsunutých Němců z Československa, Augsburg, 18.-19.5.2013, překlad ing. Liška, www.ceskenarodnilisty.cz )

 

Z uvedených citací zcela jasně vyplývá záměr zřídit česko-bavorskou parlamentní skupinu, tento termín použil P. Nečas. V podání B. Posselta se mluví o bavorsko-českém parlamentním grémiu. Je nepochybné, že oba termíny byť verbálně rozdílné mají v podstatě identický obsah.

 

Jsme rádi, že plány vytýčené panem P. Nečasem a B. Posseltem za pomoci Horsta Seehofera, bavorského ministerského předsedy, jenž je současně patronem sudetských Němců, zůstaly u prohlášení, po nichž nenásledovaly žádné další kroky, vedoucí k jejich realizaci.

 

Děkujeme Vám za Vaše informace, které v souhrnu považujeme za povzbuzující. Žádné česko-bavorské parlamentní grémium, které by bylo platformou i pro tzv. sudetské Němce, se nepřipravuje a  zřejmě se s ním ani nepočítá.  „Sudetští“ Němci, sudetoněmecký landsmanšaft, jeho orgány nejsou subjekty mezinárodního práva. Proto jednání našich státních orgánů s nimi nepřichází v současnosti ani v budoucnosti do úvahy.

 

Vážený pane předsedo, přejeme Vám hodně zdaru ve Vaší činnosti ku prospěchu republiky a národních zájmů.

 

S úctou

         

 

                                                               Ing. Pavel Rejf, CSc.

                                                              JUDr. Ogňan Tuleškov