Některé informace z Rady seniorů

28.04.2014 10:26

Na základě přijetí předsedy Rady seniorů Dr. Pernese předsedou vlády panem Mgr. Bohuslavem Sobotkou dne 12. února 2014 byla delegace Rady seniorů postupně přijata ministryněmi a ministry Mgr. et Mgr. Věrou Jourovou,, JUDr. Jiřím Dienstbierem, Ing. Andrejem Babišem, Mgr. Michaelou Marksovou, MUDr. Svatoplukem Němečkem, MBA a PhDr. Marcelem Chládkem. S předsedou vlády i s uvedenými ministry byla projednána tíživá situace důchodců v České Republice, zejména otázka plnohodnotné valorizace důchodů, tj. plné vykompenzování poklesu reálné kupní síly starobních penzí za léta 2012 a 2013, tj. navýšení průměrné penze o 282 Kč a za léta 2012, 2013 a 2014  o 350 až 404 Kč, sociální bydlení osob seniorského věku, návrh na novelizaci nařízení vlády pro zjišťování srovnatelného nájemného, financování aktivit seniorské populace z Evropských fondů, znovu navrácení seniorům slev na železnici, opětovné zavedení slevy na dani pracujícím důchodcům a další otázky týkající se financování Rady seniorů ČR a přiznání Radě seniorů institutu mezirezortního připomínkového místa i pro zákony z dílny ministra financí.

Po těchto jednáních předložila Rada seniorů  předsedovi vlády návrh zákona o minimálním starobním důchodu v paragrafovaném znění a žádala o jeho podporu v parlamentu.

 

Rada Seniorů,  jmenovitě její předseda Dr. Zdeněk Pernes, vypracoval studii o spotřebních výdajích seniorů na zdravotní péči. Závěry této podrobné studie vyznívají takto:

Placená zdravotní péče za posledních 7 let vzrostla o 68 procentních bodů, což má největší dopad na seniory. Index podílu nejstarších seniorů 76 let a více ve srovnání s nejmladšími seniory 56 -65 let byl v roce 2008 143,28. Index podílu soukromých výdajů na zdravotní péči byl u nejstarších  seniorů oproti průměru v roce 2008 téměř o 19% vyšší. Při přepočtu na rok 2012 zaplatili nejstarší důchodci za zdravotní péči nikoliv 473 Kč, ale 557 Kč měsíčně v celostátním průměru. Podle Ústavu zdravotních informací a statistiky ČR jsou celkové placené výdaje ještě o 36,5 procentních bodů vyšší, nejstarší důchodci zaplatili na placenou zdravotní péči měsíčně v průměru 758 Kč.

Autor z uvedených údajů dedukuje, že problémem v ČR je absence institutu sociální ochrany, tj. zastropování plateb a osvobození od platby v určitých případech.

 

Bylo provedeno „Hodnocení zemí Evropy podle útraty za potraviny“. Tato statistika ukázala obrovské rozdíly mezi jednotlivými státy.  Vykazují se nejen útraty za potraviny, ale také za alkohol a tabák, za návštěvu restaurace, kavárny a hotely a na volný čas a kulturu.

V potravinách je na prvním místě Lucembursko s 8,8 na druhém Velká Británie s 9,1, následuje Švýcarsko 9,6, Dánsko 10,7, Norsko 11,8,  Německo a Rakousko 12.1. Na druhém konci se ocitla Ukrajina s 50.2, před ní Moldavsko, 43,2, Srbsko, 42,9, Česká Republika je asi uprostřed žebříčku s 20,2, před námi je Řecko 20,1, Turecko 19,6 a Slovensko 19,3, za námi pak Malta 22,4. Maďarsko 22,8 a Polsko 25,1.

V útratách za alkohol a tabák vede Portugalsko s hodnotou 10,4 následované Řeckem s 9,8 a Francií s 8,7, Nejmenší útratu v této kategorii vykazuje Moldavsko 0,4 a Rumunsko s 1,3,  ČR se zde ocitla někde uprostřed spolu s Tureckem  s hodnotou 4,6 v sousedství s Lotyšskem 4,5. Pokud jde o volný čas a kulturu, jsme někde v horní části žebříčku s 9,2 v sousedství Švýcarska 9,1 a Francie 9,9. Vyšší útratu vykazuje Rakousko 12,8, Dánsko a Norsko 12,5, Velká Británie 12,1 a Finsko 11,2.