MEMORANDUM

27.02.2014 15:49

Český svaz bojovníků za svobodu je spolkem podporujícím a hájícím

národní zájmy České republiky. Sdružuje odbojáře, kteří aktivně  

bojovali za svobodu Československé republiky ve druhé světové válce, oběti   

nacistické perzekuce i další členy usilující o zachování odkazu tohoto odboje.

           

Český svaz bojovníků za svobodu a další vlastenecké organizace, s nimiž

spolupracuje ve Vlasteneckém fóru, žádají Ministerstvo kultury ČR, 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Radu pro rozhlasové a televizní vysílání i  veřejnoprávní organizace, které svými aktivitami ovlivňují veřejnost

a zejména mládež, aby podnikly kroky k zastavení hanobení a zkreslování české historie, snižování významu a jednostranného nepříznivého vykreslování osobností, které se zasloužily o pokrok, národní uvědomění a svobodu národa a o podporu národní hrdosti. Současně žádáme, aby naši odborníci byli zváni k účasti v různých

historických diskusních pořadech ve veřejnoprávních médiích.

 

Ve veřejnoprávním vysílání, hlavně v České televizi, a také při výkladu dějin

ve školách jsme často svědky pošlapávání a zkreslování starších i novodobých  

dějin národa i státu. Jde například o tyto otázky, pořady, filmy či publikace: období  husitství, národní obrození, role občanů Československé republiky ve druhé světové válce a po ní, protagonisté zmíněných období, filmy Habermannův mlýn, kniha Jihlavsko ve stínu říšské orlice od Jiřího Vybíhala, Pražský tanec smrti Olgy Berényiové atd.

      .      

Z hlediska budoucnosti pokládáme za nutné zastavit trend, kdy je veřejnost včetně mládeže ovlivňována ve vztahu ke svému státu a národu spíše negativně. Nezbytné je  a obnovit vědomí sounáležitosti k České republice a určitou hrdost aspoň na minulost našeho národa.

               

Tento požadavek nemá v žádném případě bránit vědeckému hodnocení dějin, nýbrž jejich svévolnému a často zlovolnému výkladu.

 

                                                                                     V Praze dne   26. února  2014

 

 

Ing. Jaroslav Vodička                  

předseda  

Českého svazu bojovníků za svobodu   

a Vlasteneckého fóra

                            

Plk. Pavel Vranský

předseda  

Sdružení zahraničních vojáků druhé světové války

 

Ing. Antonín Štícha                           

předseda                                                                                             

Sdružení Českého národního povstání          

                                                          

Ing. Oldřich Axman

Předseda

Sdružení domácího odboje a partyzánů