Důstojné umístění tanku Rudé armády

22.08.2005 14:34

Předsednictvo ČsOL vyzvalo primátora hlavního města Prahy Pavla Béma a členy Zastupitelstva HMP ke zvážení znovuumístění tanku Rudé armády na důstojném (historickém) místě v Praze. Znění dopisu otiskujeme.

Vážený pane primátore,
v květnu letošního roku oslaví většina zemí světa šedesáté výročí ukončení druhé světové války v Evropě a v naší vlasti navíc oslavíme osvobození Československé republiky. V paměti našeho národa stále trvá pocit vděčnosti vůči těm, kteří přispěli k porážce německého nacismu a tento pocit se přenáší do mladších generací.
Důkazem jsou výsledky sociologického průzkumu, který provádí Sociologický ústav Akademie věd ČR. V rámci tohoto průzkumu ústav zadal respondentům v dubnu roku 1995, v dubnu 2000 a v dubnu 2004 mimo
jiných také otázku, jak hodnotí význam Rudé armády při osvobozování Evropy, tedy i ČR od nacistické nadvlády.
Jak vyplývá z příslušné části zprávy Sociologického ústavu AV ČR, hodnotilo v průběhu těchto deseti let 87 %, 88 %, a 87 % dotázaných občanů ČR význam Rudé armády jako velmi vysoký. Výsledek průzkumu dokazuje, že tento názor není v zásadě závislý na ideologickém zaměření nebo stranické příslušnosti občanů, protože v opačném případě by nemohlo být dosaženo tak vysokého stupně shody.
Vážený pane primátore, oslovujeme Vás a předsedy klubů všech stran, které mají své členy v Zastupitelském sboru hlavního města Prahy s žádostí, aby na program jednání nejbližší schůze zastupitelstva bylo zařazeno posouzení a hlasování o znovuumístění na důstojném místě v Praze bojového tanku Rudé armády, který byl ve vzrušených měsících po převratu v roce 1989 odstraněn z náměstí před kasárnami na Smíchově. Nyní je příležitost, aby tento nedůstojný čin jiných jste vy napravili. V této věci určitě můžete počítat s podporou nejen Československé obce legionářské, ale také veřejnosti a nejen pražské. Doporučujeme proto, abyste termín projednávání této otázky v Zastupitelstvu HMP nám sdělil a také včas nechal zveřejnit ve sdělovacích prostředcích, aby co nejvíce občanů mohlo být přítomno při tomto jednání.

S úctou
 


 Genmjr. A. Špaček, předseda ČsOL
Plk. Ing. V. Přibyl, místopředseda ČsOL