Cui bono restituce II.

11.04.2012 13:08
 
z předmluvy Evy Nečasové...

 

Tato kniha přináší svědectví několika pozorovatelů, kterým nezůstal lhostejný osud České republiky. Seznámili se prostřednictvím televizních pořadů, předali si vzájemně své zkušenosti, týkající se restitučních kauz, které jakožto účastníci řízení po léta sledují, učinili společné prohlášení a formou písemného svědectví je dopravili na půdu parlamentu. Stali se každý ve své kauze iniciátory řady televizních pořadů
a článků, zveřejněných v médiích.
Dne 19. srpna 2003 uzavřeli v Pardubicích smlouvu, a založili tak sdružení s ná-zvem „Linie pravdy a práva“. Jeho posláním je sledovat postup orgánů státní správy, soudců a dalších činitelů, rozhodujících či podílejících se na rozhodování v restitučních kauzách, které v České republice probíhají především podle zákona 229/1991 Sb.
ve spojení se zákonem 243/1992 Sb., dále také podle zákona o mimosoudních rehabilitacích, případně i v takzvaných žalobách na určení vlastnictví, tedy v procesech, při nichž se příslušníci bývalé německé a rakouské šlechty domáhají vrácení majetku, který jim byl zkonfiskován podle dekretů prezidenta republiky.
Účastníci sdružení si kladou otázku: Cui bono? – Proč a v čí prospěch dochází
v posledních letech právě v České republice k tak úporným snahám o změnu poválečného uspořádání Evropy a k popření zásad Pařížské dohody o reparacích z roku 1945 cestou prolomení dekretů a navrácení zemědělského majetku obrovského objemu spolu s množstvím kulturních památek nedozírné hodnoty zpět do rukou potomků těch, kterým byl tento majetek po válce právem zkonfiskován?
Počátkem září roku 2005 se aktéři sdružení „Linie pravdy a práva“ obrátili na prezidenta České republiky i na předsedu její vlády. Otevřeným dopisem protestovali proti obsahu rozhodnutí Ústavního soudu ČR, vydanému v restituční kauze Salm-Reifferscheidt.
Nyní čtenářům předkládají knihu, podávající svědectví o restitučních kauzách. Činí tak v naději, že vnímavému čtenáři otevře tato kniha oči a podá informace poněkud odlišné od informací, které lze běžně získat v českém tisku, který po odprodeji většiny titulů cizím vydavatelům přestal již dávno být českým.

Eva Nečasová

Knihu si můžete stáhnou zde.

1. část

2. část

3. část

4. část

5. část

6. část

7. část

8. část