ČSBS hodnotil svou činnost na X. sjezdu, dne 21. června 2016 v Hlavním sále MO na Valech

27.06.2016 10:21

 

     

 

 

ČSBS hodnotil svou činnost

Dne 21. 6. 2016 se na Ministerstvu obrany ČR v Praze konal řádný, jubilejní X. sjezd Českého svazu bojovníků za svobodu. Na svém jednání zhodnotil svou činnost za uplynulé volební období od roku 2013, schválil zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření, a v neposlední řadě novelu stanov ČSBS podle Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. Delegáti sjezdu zvolili nové ústřední orgány svazu na volební období 2016 – 2021. Složení zvolených orgánů, výpis z usnesení X. sjezdu a vystoupení hostů, mezi nimiž byl prezident České republiky Miloš Zeman, místopředseda Senátu PČR Zdeněk Škromach a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip, uveřejní Národní Osvobození v příštím čísle.

red

                                       

 

Rezoluce X. sjezdu ČSBS

 

 

Český svaz bojovníků za svobodu sdružuje dosud žijící aktivní bojovníky, kteří v letech druhé světové války nasazovali životy za svobodu vlasti a občany, kteří ctí odkaz bojovníků za svobodu a pokračují v jeho zachování a prosazování. My, členové svazu, kteří pokračujeme v tradici našich bojovníků, budeme v zájmu našich občanů i nadále prosazovat humanitní tradice zakladatelů našeho státu, suverenitu, sociální vymoženosti, a prosperitu České republiky. Podporujeme a vyžadujeme pravdivou interpretaci dějin, jakož i objektivní a věrohodné zpravodajství veřejnoprávních médií, zásadně odsuzujeme jakékoliv ideologické a svévolné překrucování faktů v politickém nebo v jakémkoliv partikulárním zájmu.

 

Důrazně se obracíme na všechny naše politiky, vládu, poslance a senátory Parlamentu České republiky a představitele politických stran se žádostí, aby ve své odpovědné činnosti nikdy nezapomněli na zájmy a potřeby své země, všech občanů naší krásné vlasti, aby nezrazovali kořeny a principy původní masarykovské demokracie. Nepřipustit další ústupky pod tlakem německé strany - zrušení konfiskačních dekretů Československé republiky, na jejichž základě byly zabaveny na našem území německé národní i individuelní majetky v letech 1945 - 1947 a nepřipustit zrušení amnestijního zákona z 8. 5. 1946. Všechny tyto dekrety jsou trvalou součástí našeho právního systému.

 

S velkou obavou sledujeme mezinárodní a politickou situaci u nás i ve světě, zesílení vlivu extremistických živlů, migrační posuny obyvatelstva a narůstající chudobu mas a soustřeďování moci v rukou nejbohatších, což při promítnutí do historie vždy vedlo k neštěstí většiny a tím i k nebezpečí vzniku války, která při současné úrovni a očekávatelném rozvoji ničivých zbraní znamená likvidaci lidstva.  Sledujeme, jak mezinárodní vývoj spěje v Evropě k přípravám na válku, a které je nezbytné za každou cenu zabránit v zájmu celé Evropy.

 

Budeme vždy mít na vědomí slavnou historii našich novodobých dějin, kdy nejlepší
z nás bojovali v první i druhé světové válce za existenci Československa a nikdy nezradíme jejich památku ani tradiční cíle naší společnosti.

 

V Praze dne 21. června 2016                                                          Účastníci X. sjezdu ČSBS

 

 

V ý p i s

z Usnesení X. sjezdu ČSBS, konaného dne 21. června 2016

 

X. sjezdu ČSBS dne 21. června 2016 se zúčastnilo celkem 92 delegátů s hlasem rozhodujícím
z 99 pozvaných. Nepřítomní, v počtu 7 delegátů s hlasem rozhodujícím, byli řádně omluveni. Dále se
X. sjezdu ČSBS zúčastnili zástupci 4 kolektivních členů ČSBS ze čtyř pozvaných a celkem 18 hostů.

Z významných hostů se X. sjezdu ČSBS zúčastnili:

- Ing. Miloš ZEMAN ………………………. prezident České republiky

- Ing. Zdeněk ŠKROMACH …………….… místopředseda Senátu Parlamentu ČR

- JUDr. Vojtěch FILIP ……………………..  místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

- JUDr. Alena NETOLICKÁ …………………          náměstkyně ministra obrany ČR pro řízení Sekce právní MO

- plk. gšt. PhDr. Eduard STEHLÍK, MBA …. ředitel Odboru pro válečné veterány Sekce právní MO ČR

- PhDr. Ondřej ANDRYS, MAE ……………           náměstek ústředního školního inspektora, za rezort školství

- Doc. PhDr. Viliam LONGAUER, RSDr. ….. tajomník ÚR Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

- představitelé českých spolků spolupracujících s Českým svazem bojovníků za svobodu

Z přítomných delegátů se sjezdu zúčastnilo 65 členů nového Ústředního výboru ČSBS, kteří se
v průběhu sjezdu sešli na svém prvním zasedání v novém volebním období aby zvolili orgány ČSBS
a Ústředního výboru ČSBS.

V přijatém usnesení X. sjezd ČSBS:

Potvrdil:

Ustavení Ústředního výboru ČSBS pro volební období od 21. 6. 2016 do XI. sjezdu ČSBS v červnu 2021,
    na základě voleb na konferencích okresních (obvodních, městských, oblastních) organizací a Sdružení
    ČSBS, provedených koncem roku 2015 a počátkem roku 2016.

            Vzal na vědomí:

1.  Pozdravné projevy hostů.

2.  Zprávu mandátové komise o schopnosti sjezdu se usnášet:

3.  Výsledky tajných voleb předsedy a místopředsedů ÚV ČSBS a dalších členů Výkonného výboru
          ÚV ČSBS, provedených na prvním zasedání ÚV ČSBS v den konání sjezdu.

4.  Výsledky aklamační volby předsedů a členů Ústřední kontrolní komise a Rozhodčí rady ČSBS
          a předsedů komisí ÚV ČSBS.

            Schválil:

1.  Pracovní předsednictvo X. sjezdu ČSBS.

2.  Jednací řád X. sjezdu ČSBS se zapracovanými  připomínkami.

3.  Volební řád X. sjezdu ČSBS se zapracovanými  připomínkami.

4. Zprávu o činnosti ČSBS od IX. sjezdu ČSBS v roce 2013 a hlavní úkoly pro období od X. do XI. sjezdu
          ČSBS, přednesenou br. Jaroslavem Vodičkou, se zapracovanou připomínkou br. Pavla Vranského.

5. Zprávu o hospodaření ČSBS po IX. sjezdu v roce 2013 přednesenou br. Jaroslavem Vodičkou
          a Zprávu ÚRK ČSBS, přednesenou br. Josefem Čermákem.

 

 

 

6. Novelu stanov ČSBS zpracovanou v souladu se zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7. Rezoluci X. sjezdu ČSBS s výzvou pro ústavní a státní činitele České republiky.

8. Seznam osobností navržených předsednictvem ÚV ČSBS k ocenění.

            Uložil:

1.  Všeobecně na všech úrovních:

     a) Realizovat změny organizační struktury ČSBS v souladu se stanovami ČSBS, novelizovanými
               podle zákona č. 89/2012, občanský zákoník.

     b) Zprávy a návrhy předkládané funkcionáři orgánům Svazu, vyžadující jejich schválení, předkládat
               vždy písemně a zakládat je k zápisům z jednání orgánů.

     c) Zapojovat všechny schopné členy ČSBS bez rozdílu věku do činnosti ČSBS v pietě, publicitě
              a znalostech o 1. a 2. odboji.

     d) Při zachování práva na svobodu slova, problematiku ČSBS řešit výhradně na půdě Svazu a nikoliv
                prostřednictvím médií na veřejnosti

2.  Ústřednímu výboru ČSBS:

     a) Novelizovat dokumenty ČSBS (Organizační řád ČSBS, Směrnice pro hospodaření ÚV ČSBS
              a OV ČSBS, a další ústřední dokumenty
) podle stanov ČSBS schválených X. sjezdem a podle
              připomínek a návrhů přednesených v diskusi na sjezdu.

     b) Projednat písemné diskusní příspěvky předložené na sjezdu a odpovědět delegátům.

     c) Organizovat soutěže, výstavy, vzpomínková shromáždění a jiné formy seznamování mládeže
               a občanů České republiky s domácí odbojovou tématikou 2. sv. války.

     d) Rezoluci X. sjezdu ČSBS zaslat Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky, Vládě
                 České republiky, představitelům významných politických stran působících v České republice,
                 a představitelům místních samospráv České republiky, kde působí oblastní organizace ČSBS.

     e) Zajistit pravidelné měsíční předkládání účetních výkazů v členění předepsaném příslušnými účetními
      normami s uvedením příjmů a výdajů ÚV ČSBS tak, aby mohly být řešeny konkrétní finanční situace.

     f) Provést účinné kroky vedoucí ke zlepšení stavu distribuce a hospodaření čtrnáctideníku NO
              a zatraktivnit vzhled a obsah webových stránek „zasvobodu.cz“.

3. Ústřední kontrolní komisi ČSBS:

     a) Ve volebním období od X.  do XI. sjezdu ČSBS konat schůze 1x měsíčně.

     b) Při kontrolách hospodaření, měsíční účetní výkazy hospodaření Ústředního výboru ČSBS
               podrobovat vždy posouzení.

     c) Vedle kontrol hospodaření Svazu zaměřovat kontrolní činnost na všech organizačních stupních
              na dodržování zákonů ČR, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, stanov ČSBS
              a dokumentů schválených Ústředním výborem ČSBS.

     d) O provedených kontrolách vyhotovovat vždy písemný posudek, který předkládat na jednáních
              orgánů ÚV ČSBS (Předsednictvo, Výkonný výbor a plénum ÚV ČSBS).

4. Oblastním výborům a Sdružením ČSBS:

     a) Projednat závěry X. sjezdu ČSBS v oblastních organizacích a výborech Sdružení ČSBS
              do 30. září 2016.

     b) Spolupracovat s orgány místních samospráv, aby se podíleli jako spoluorganizátoři na důstojném
              průběhu vzpomínkových akcí k výročím vzniku Československé republiky v roce 1918 a jejímu
              osvobození z německé nacistické okupace v roce 1945.

 

 

5. Všem členům ČSBS:

     a) Podílet se na plnění usnesení členských schůzí základních organizací a oblastních
               konferencí ČSBS

     b) Včas, v předepsaných termínech, platit členské příspěvky ČSBS podle usnesení ÚV ČSBS.

Doporučil:

1. Jednání se státními a regionálními činiteli na všech úrovních realizovat formou minimálně dvou
          členných delegací.

2. Činnost Svazu zaměřit na plnění úkolů vytýčených sjezdem. Na všech organizačních stupních
         položit důraz zejména na:

     a) Zvyšování významu ČSBS častějším vystupováním na veřejnosti a v hromadných sdělovacích
              prostředcích k aktuálním společenským problémům,

     b) Rozvíjení vnitrostátní a mezinárodní spolupráce s obdobnými spolky jako je ČSBS, v zahraniční
                oblasti pokračovat v úzké bratrské spolupráci se Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov.

     c) Sociální postavení a dostupnost zdravotní péče pro účastníky odboje z období 2. sv. války, přičemž
                pozornost zaměřit zejména na čs. politické vězně, účastníky květnového povstání českého lidu
                v roce 1945 a další členy ČSBS starší 80 let věku.

3. Redakci Národního Osvobození:

     a) Publikovat nadále všechny došlé příspěvky, zejména dokumenty s odkazem na vznik Československé
                 republiky v roce 1918 vyvedením zemí Koruny české (České království, Markrabství moravské
                 a Slezské vévodství) z rakousko-uherské a habsburské nadvlády a osvobození Československé
                 republiky z německé nacistické okupace v roce 1945.

     b) Zvláštní pozornost věnovat pravdivému výkladu československých a českých dějin a odhalování
              těch, kteří dnes tento pravdivý výklad překrucují proti českým národním zájmům.

 

 

Návrh usnesení zpracovala 3-členná návrhová komise pod vedením

bratra Ing. Jaroslava BUKOVSKÉHO (OV ČSBS Plzeň

 

Výsledky voleb orgánů ČSBS,

provedených na prvním zasedání nově ustanoveného Ústředního výboru,

které se uskutečnilo v den konání X. sjezdu ČSBS, 21. června 2016

 

      Volba 17-ti členného Výkonného výboru ÚV ČSBS, tj. předsedy ÚV ČSBS, prvního místopředsedy ÚV ČSBS a dalších tří místopředsedů ÚV ČSBS (kteří tvoří předsednictvo ÚV ČSBS, jenž je statutárním orgánem ČSBS) a dalších 12 členů Výkonného výboru ÚV ČSBS, byla provedena tajnou volbou.

      Volba předsedů a členů Ústřední kontrolní komise ČSBS, Rozhodčí rady ČSBS a předsedů komisí ÚV ČSBS byla provedena veřejnou volbou, aklamací.

      Přehled zvolených funkcionářů ústředních orgánů ČSBS v tabulce, je uveden v pořadí, podle počtu získaných volebních hlasů. V tabulce je rovněž uvedeno, za jaký organizační stupeň ČSBS
byl jmenovaný delegován na X. sjezd ČSBS a do ÚV ČSBS, pro volební období 2016 - 2021:

NOVĚ ZVOLENÝ VÝKONNÝ VÝBOR ÚV ČSBS:

P. č.

Jméno a příjmení

Rok narození

Delegován

Předsednictvo Ústředního výboru ČSBS (statutární organ ČSBS):

Předseda Ústředního výboru ČSBS:

1.

bratr Ing. Jaroslav VODIČKA

1948

OV ČSBS Žatec

První místopředseda Ústředního výboru ČSBS:

2.

bratr Ing. Emil KULFÁNEK

1946

OV ČSBS Praha 15

Místopředsedové Ústředního výboru ČSBS:

3.

bratr Mgr. Milan ANDRES

1959

OV ČSBS Náchod

4.

bratr Emil ŠNEBERG

1931

OV ČSBS Praha 2

5.

bratr Vilém JANOUCH

1944

OV ČSBS Jičín

Ostatní členové Výkonného výboru ÚV ČSBS:

6.

bratr Ing. Jaroslav BUKOVSKÝ

1940

OV ČSBS Plzeň

7.

bratr Mgr. Václav VANĚK

1943

OV ČSBS Břeclav

8.

bratr Luboš GROH

1975

OV ČSBS Hradec Králové

9.

bratr Beneš VRANÝ

1948

OV ČSBS Chomutov

10.

bratr Jiří FRANCÍREK

1964

OV ČSBS Ostrava

11.

sestra PaedDr. Jitka GRUNTOVÁ

1945

OV ČSBS Svitavy

12.

bratr Ing. Jaroslav KUBÍČEK

1946

OV ČSBS Benešov

13.

sestra Mgr. Libuše ŠNAJDROVÁ

1939

OV ČSBS Přerov

14.

sestra Ing. Zdeňka VALOUCHOVÁ

1936

SPVaP

15.

bratr Dr. Miroslav MIKULČÁK

1941

OV ČSBS Vsetín

16.

sestra Jana MOLČÍKOVÁ

1944

OV ČSBS Ústí nad Orlicí

17.

bratr Rudolf WITTENBERG

1940

OV ČSBS Most

 

NOVĚ ZVOLENÉ KOMISE ČSBS a PŘEDSEDOVÉ KOMISÍ ÚV ČSBS:

Jméno a příjmení

Rok narození

Delegován

Ústřední kontrolní komise ČSBS:

Předsedkyně Ústřední kontrolní komise ČSBS:

sestra Ing. Jaromíra MICHÁLKOVÁ

1949

OV ČSBS Ostrava

Členové Ústřední kontrolní komise ČSBS:

bratr Ing. Rostislav DOMORÁK

1961

OV ČSBS Ústí nad Labem

sestra Anna KÖSZEGHYOVÁ

1967

OV ČSBS Praha 2

bratr Doc. RNDr. Jan MINÁŘ, DrSc.

1935

OV ČSBS Praha 6

bratr Ing. Rostislav VYCHODIL

1936

OV ČSBS Plzeň

Rozhodčí rada ČSBS:

Předseda Rozhodčí rady ČSBS:

bratr Ing. Tomáš VÍZEK

1976

OV ČSBS Praha 2

Členové Rozhodčí rady ČSBS:

bratr Mgr. Michal CERAL

1973

OV ČSBS Hradec Králové

sestra Blažena RINGLOVÁ

1944

OV ČSBS Náchod

Předseda Organizační komise ÚV ČSBS:

bratr Mgr Karel TANCL

1944

OV ČSBS Praha-západ

Předseda Legislativně-právní komise ÚV ČSBS:

bratr Bohuslav KOŽÍŠEK

1943

OV ČSBS Praha 22

Předseda Ekonomické komise ÚV ČSBS:

bratr Ing. Jaroslav KUBÍČEK

1946

OV ČSBS Benešov

Předsedkyně Sociálně-zdravotní komise ÚV ČSBS:

sestra Ing. Zdeňka VALOUCHOVÁ

1936

SPVaP-ČSBS

Předsedkyně Historicko-dokumentační komise ÚV ČSBS:

sestra PaedDr. Jitka GRUNTOVÁ

1945

OV ČSBS Svitavy

Předseda Komise ÚV ČSBS pro mládež:

bratr Luboš GROH

1975

OV ČSBS Hradec Králové

 

 

Volby řídila zvolená 7-členná volební komise, pod vedením

          sestry Ing. Jaromíry MICHÁLKOVÉ (OV ČSBS Ostrava)