Benešův odkaz dnešku

28.03.2006 09:33


„Benešovo přesvědčení o možnosti a naléhavé potřebě mírového spolužití a spolupráce velmocí i malých zemí antinacistické koalice, rozšiřované a prohlubované i o spolupráci s denacifikovaným, demilitarizovaným, demokratizovaným, dekartelizovaným Německem (viz Postupimské dohody) se opíralo o dost významné reálné faktory jak v západním… tak i v sovětském vnitřním a zahraničněpolitickém vývoji…
‚A půjde tento vývoj dále až ke konečnému násilnému vyvrcholení, anebo jej obě strany (podtrhl E. B.), přestavše se holedbat svou revoluční silou nebo atomovými pumami, jakož i zdůrazňováním skutečných nebo jen předpokládaných slabostí svého odpůrce, samy, navrátivše se k politice tak státnicky prováděné za těžké doby války, zastaví a obrátí jej ve směr pro obě strany nutný a příznivý? Ne-li, pak běda, běda bez rozdílu všem nám!
Neboť od zodpovědění této fundamentální otázky závisí dnes opět mír a veškeren osud celého světa a jeho rozumný nebo násilný a nešťastný další vývoj.‘ (Podtrhl E. B.)
Edvard Beneš, vzdor omylům, nepřesnostem v hodnocení poměru sil, úmyslů a činů hlavních dějinných skupinových i individuálních politických aktérů prosazoval vždy všemi silami státníka malé středoevropské země ony vývojové alternativy, jejichž vítězství by znamenalo mírový, demokratický vývoj Evropy a světa. A zabránilo by to onomu, žel, autentickému, tedy válečně konfrontačnímu i poválečnému ‚studenoválečnému‘ vývoji.
Tím se příkře odlišil od většiny představitelů velmocí v mezidobí obou válek i po nich, ba až do současnosti.“

Úryvek je z brožurky Edvard Beneš a Československo Sborník statí a studií, kterou v edici 60. výročí vítězství nad fašismem vydalo nakladatelství Futura.