Anotace bulletinu FIR

23.03.2015 10:11

Anotace Bulletinu FIR č. 36, březen 2015

 

Den osvobození  -  8. /9. května – den vítězství

Jednejme zase jednotně proti fašismu

Vilmos Hanti, předseda FIR

 

Po 70. letech máme radost, že ještě několik bývalých odbojářů je mezi námi. Bohužel s postupujícím časem se zmenšuje jejich osobní přítomnost a tím jejich zkušenosti a odhodlání působí stále méně na společnost.

Je třeba se zmínit o vojácích téměř  70 národností, kteří bojovali na straně spojenců  a o více než 73 milionech vojáků a civilistů, kteří ve válce zahynuli. Nezapomínejme ani, že vedle vojáků bojovali na straně spojenců i partyzáni a že ženy a děti v zázemí pomáhaly vojákům, odbojářům a partyzánům.

 

Dnes musíme zjišťovat, že změny, které nastaly před 25. lety ve východní Evropě, nepřinesly očekávané výsledky. Vytvořený demokratický systém neznamenal, že antifašistické hodnoty se staly automaticky součástí tohoto vývoje. Nízké pohnutky, které byly před tím utlumeny, se v imunitně slabých demokraciích začaly projevovat jako neofašistické a neonacistické ideologie a v mnohých zemí vzrostly do značného rozsahu.

Tento vývoj se týká také západu, finanční krize, nezaměstnanost napomohly tomuto vývoji.

 

My členové FIR prohlašujeme, fašismus není ideologie, ale zločin.  Nesmíme zapomenout, že fašismus používá nové metody, aby se stal přitažlivý. Projevuje se různým způsobem v baltických státech, na Ukrajině, v Maďarsku, Moldavsku nebo Francii. Projevuje se také v terorismu pod náboženským pláštíkem Islámu.

 

Lidstvo stojí před novými úkoly, které lze plnit jen spoluprací všech sil, které uznávají lidská práva a lidskou hrdost. Válka je obchod malé zájmové skupiny  a není v zájmu lidstva.

 

Před 70. lety prokázala antifašistická koalice, že lidé různých ideologií a světových názorů mohou spolupracovat. My antifašisté očekáváme od světových mocností, že stejně jako při dřívějším spojenectví povstanou proti současnému fašismu.

 

 

Skvělá úloha Sovětského svazu při porážce fašismu

Bernd Kant

   

Článek připomíná nejdůležitější milníky bitev SSSR v druhé světové válce. Obléhání Leningradu, odražení útoku na Moskvu,  Stalingrad, Kursk, osvobození Leningradu od obklíčení, Berlín, kapitulace Německé říše v Berlíně Karlshorst v noci z 8. na 9, května. Zastavuje se u každé bitvy, uvádí ztráty na obou stranách i poslední čísla bitvy o Stalingrad

1 milion padlých rudoarmějců a obdobný počet civilistů, 170 000 německých vojáků, 91 000 německých zajatců. Popisuje také zvěrstva německého Wehrmachtu jako Babi Jar, popravu komsomolky Zoji Kosmodejanské a její poslední slova pod šibenicí „Nás je 190 milionů, nemůžete nás všechny pověsit“.

 

V druhé části článku uvádí současný stav, jak se musí čelit falšování historie. Jako příklad uvádí prohlášení polského ministra zahraničí, že KT Osvětim osvobozovala Ukrajina, nebo předsedy vlády Jazenjuka, že jeho země a Německo byly v roce 1944/45 obsazeny Ruskem.

 

V závěru konstatuje, že je to zneuctění milionů žen a mužů, kteří bojovali za svobodu svých zemí za zničení fašistické bestie.

 

Georgi Dimitrov a antifašistická jednota

prof. Dr. Velko Valkanov, čestný předseda Bulharského spolku antifašistů.

 

Článek připomíná osobnost a život G. Dimitrova  a jeho antifašistický boj a hrdinství před říšskoněmeckým soudem.

 

Milníky osvobození

Stručné připomenutí historických událostí druhé světové války od generálního sekretáře FIR Ulricha Schneidera

 

Autor se zmiňuje o výjimečných vojenských a politických úspěších v boji proti fašismu a jeho satelitů, které umožnily osvobození. Bylo to v prvé řadě vítězství sovětské armády u Stalingradu v únoru 1943. Velký význam mělo po 900 denním obklíčení osvobození Leningradu 27. ledna 1944. Svůj podíl přinesly armády spojenců počátkem invaze na Sicílii na podzim 1943 a v červnu 1944 otevřením druhé fronty v Normandii. Svůj podíl nesli i odbojáři a partyzáni na domácích frontách.

K dalším významným  událostem bezpochyby patří hrdinné povstání ve Varšavském ghettu v dubnu 1943 a ve vyhlazovacím táboře Sobibor 14. října 1943, které umožnilo útěk 365 vězňů. V srpnu 1944 došlo k slavnému varšavskému povstání, které při porážce stálo život více než 100 000 civilistů. V tomto měsíci došlo také k úspěšnému povstání v Paříži a následovalo Slovenské národní povstání.

 

Důležitým symbolem vítězství bylo také osvobození koncentračního tábora Osvětim 27. ledna 1945 a postupné osvobozování ostatních táborů vojenskými jednotkami. 11. dubna 1945 se vlastními silami osvobodil koncentrační tábor Buchenwald.

 

Úplné vítězství však vyžadovalo další těžké boje o hlavní město Říše Berlín, které skončilo kapitulací Hitlerovské branné moci.

Tyto příklady ukázaly, že osvobození bylo výsledkem společného postupu antihitlerovské koalice, Spojeneckých vojenských sil a antifašistického odboje.

 

 

 

 

Druhá světová války a antifašistický odboj v Řecku

Christos Tzintzilonis/ Grigoris Touglidis

 

V úvodní části článku se konstatuje, že druhá světová válka vznikla jako produkt agresivní a rekční ideologie fašismu a popisuje na příkladech jeho brutalitu a uvádí, že nezapomenutelný vklad druhé světové války tvoří národní a antifašistické osvobozovací hnutí v zemích obsazených fašistickými bezpečnostními silami osy.

 

V další části článku je podrobná historie vzniku a odporu řeckého lidu za druhé světové války.

V závěru se připomíná nové působení fašismu v Evropských, ale i mimoevropských zemích a jeho nebezpečí pro mezinárodní stabilitu a mír. 

 

 

 

 

Bella Ciao – píseň partyzánů: vzpomínky a vize

Filippo Giuffrida

 

Tato píseň italského odboje se zpívá ve světě dodnes všude, kde je k tomu důvod. Autor používá slova písně, jako symbol svobody, zevšeobecňuje boj za svobodu v minulosti a současnosti.

 

Osvobozování koncentračních a vyhlazovacích táborů

Ulrich Schneider

 

S postupem spojeneckých vojenských sil získali svobodu ženy a muži, kteří byli politickými, náboženskými, rasistickými a válečnými vězni fašistických koncentračních a vyhlazovacích táborů,  a v jiných věznicích.

 

V posledních týdnech války bylo více než 100 000 vězňů evakuováno v transportech smrti do jiných táborů, což umožnilo, že  postupující spojenecké síly a svět uviděly  obrazy názorně ukazující hrůzy a brutalitu převládající v těchto táborech, což vyburcovalo k zesilování boje k zničení německého fašismu.

 

 Článek dále popisuje osvobození jednotlivých táborů Osvětim, Buchenwald, Ohrdruf, Bergen-Belsen, Sachsenhausen, Ravensbrück, Dachau, Mauthausen, Terezín.

 

Osvobození táborů bylo společnou vojenskou a morální zásluhou vojenských sil antihitlerovské koalice, kterou členské organizace FIR a antifašisté nikdy nezapomenou. K tomu jsou také určeny vzpomínky v dnešních památnících koncentračních táborů.

 

Odkaz přeživších

Buchenwaldská přísaha 19. dubna 1945

 

(Tato přísaha byla již mnohokrát citována, znovu připomínáme).

My buchenwaldští Rusové, Francouzi, Poláci, Češi, Slováci a Němci. Španělé, Italové a Rakušané, Belgičané, a Holanďané. Angličané, Lucemburčané , Rumuni, Jihoslované a  Maďaři jsme společně bojovali proti SS, nacistickým zločincům, za naše osvobození.

Nás vedla myšlenka: naše věc je spravedlivá – vítězství musí být naše!

Vedli jsme v různých jazycích stejně tvrdý nelítostný obětavý zápas, a tento boj není ještě ukončený. Ještě vlají hitlerovské prapory. Ještě žijí vrazi našich kamarádů! Naši sadističtí mučitelé ještě pobíhají volně.

Proto přísaháme na tomto apelplacu před celým světem, na tomto místě fašistických zločinů:

Ukončíme boj, až bude i poslední viník stát před soudem národů!

Zničení nacismu i s kořeny je naše heslo.

Výstavba nového světa míru a svobody je naším cílem.

 

Mauthausenská přísaha  z 16. května 1945

 

(Méně známa přísaha)

Dlouholeté věznění v táboře prohloubilo naše pochopení pro hodnoty bratrství národů. Věrni tomuto ideálu přísaháme v solidaritě a vzájemném porozumění, že povedeme další boj proti imperialismu a národní nenávisti.

Tak, jako byl svět společným úsilím všech národů osvobozen od hrozby hitlerovské nadvlády, tak musíme považovat svobodu za společnou hodnotu všech národů. Mír a svobody jsou garanty štěstí národů, a výstavba světa na nových základech sociální a národní spravedlnosti je jediná cesta k mírové spolupráci států a národů.

Přejeme si po vybojování svobody našich národů  zachovat v našich myslích mezinárodní táborovou solidaritu a z ní vyvodit poučení:

Půjdeme společnou cestou, cestou nerozdělitelné svobody všech národů. Cestou vzájemné úcty, cestou spolupráce na obrovském díle výstavby nového, pro všechny spravedlivého, svobodného světa. Vždy budeme pamatovat, jakými velkými krvavými oběťmi všech národů byl tento nový svět vybojován.

Při památce na prolitou krev všech národů, při paměti na miliony nacismem zavražděných  bratrů,  slibujeme, že tuto cestu nikdy neopustíme. Na základech mezinárodního společenství chceme postavit památník padlým vojákům svobody. SVĚT SVOBODNÉHO  ČLOVĚKA.

Obracíme se na celý svět a voláme: Pomozte nám v této práci. Ať žije mezinárodní solidarita! Ať žije svoboda!.

 

Všeobecná deklarace lidských práv Organizace spojených národů

z 10. 12. 1948

 

V závěru je reprodukovaný tento dokument, který je všeobecně známý.