Kontaktní e-mailová adresa na dotazy Interbrigády : interbrigadiste@seznam.cz

 

Stručný pohled do minulosti Historické skupiny přátel čs. interbrigadistů

 

Původní myšlenka znovu připomenout a oživit tradici československých interbrigadistů na půdě Českého svazu bojovníků za svobodu se zrodila v hlavě plk. Pavla Vranského. Tento válečný veterán čs. jednotek za druhé světové války prošel anabází tzv. Československého legionu v Polsku, prožil dlouhou internaci v Sovětském svazu, po evakuaci na Blízký východ se jako příslušník čs. 11. pěšího praporu – Východního a čs. 200. lehkého protiletadlového pluku – Východního zúčastnil bojů v Sýrii a v Tobruku. Poté se dobrovolně přihlásil ke službě u letectva a po příslušném výcviku bojoval v rámci 311. československé bombardovací perutě.

Bojů ve Španělsku se sice nezúčastnil, nicméně odkaz dobrovolníků ve španělské občanské válce považuje za součást tradic odboje našeho národa proti nacismu a fašismu. Rozhodl se nalézt a kontaktovat potomky a další rodinné příslušníky bývalých bojovníků ve Španělsku a pokusit se uspořádat sérii jejich setkání. Kromě oživení této poněkud pozapomenuté kapitoly novodobé historie měly tyto akce také zachytit, jakým způsobem se životní zkušenosti interbrigadistů projevily a odrazily v „mikrokosmu“ jednotlivých rodin.

První kroky Pavel Vranský podnikl v roce 2012. V průběhu doby navázal spolupráci s několika odborníky na danou problematiku z řad historiků a s dalšími zájemci (zprvu k nim patřili zvláště Mgr. Petr Lukeš a zejména dr. Zdenko Maršálek z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR; posléze pak dr. Jaroslav Bouček z Archivu ministerstva zdravotnictví a emeritní ředitel Archivu ministerstva vnitra Mgr. Jan Frolík). Postupně se daří získávat další a další kontakty na potomky interbrigadistů. Podporu této iniciativě poskytl Český svaz bojovníků za svobodu (Pavel Vranský je jedním z jeho místopředsedů). Jednání a přípravy zabraly poměrně dlouhou dobu; vzhledem k celé řadě jiných úkolů. V polovině roku 2014 již mohla být připravována první schůze. Pod záštitou ČSBS a za účasti jeho předsedy se uskutečnila dne 29. října 2014. Mezi přítomnými byli zástupci ČSBS, historici a především potomci interbrigadistů. Setkání vyústilo v založení sdružení, jehož provizorní název zněl Klub přátel interbrigadistů bojujících ve Španělsku. Předsedou byl jednohlasně zvolen JUDr. Richard Falbr, z přítomných byl také navržen užší výbor. Přítomní si vytkli za cíl navazovat další kontakty a přinést náměty pro další konkrétní činnost.

Dne 12. března 2015 byla svolána pracovní schůzka výboru klubu s vedením ČSBS. Na ní byla projednána změna názvu (jehož definitivní podoba bude předložena ke schválení na plenární schůzi), především ale byly řešeny administrativní stránky aktivit (přijímání a evidence členstva, webové stránky, možnosti financování, shromažďování pozůstalostí, archivní rešerše apod.). V mezidobí se také podařilo navázat několik nových kontaktů se zahraničními organizacemi, s domácími institucemi, relevantními pro odborný výzkum a s některými dalšími potomky a také zájemci o odbornou spolupráci.

Další informace o činnosti přátel československých interbrigadistů a historie hrdinných bojovníků za demokracii a proti fašismu, budou postupně uveřejňovány

 

 

O interbrigadistech a španělské válce

http://www.halonoviny.cz/articles/view/41217846

 

 

 

 

 

Čs. interbrigadisté

 

„Nyní vás zde mnozí uráží, ale těm z vás, kteří se šťastně vrátíte, budou provolávat slávu z oken kaváren, kde při žvanění prožijí půl věku – zrovna tak jako provolávali slávu legionářům po světové válce. A potom všem budou vás urážet a vynasnaží se zotročit a ztížit vám život, jak jen možno a jak toho jen dovedou.“

 

                                             Kapitán E. V. Voska, Revue Španělsko, 1937

V občanské válce ve Španělsku v letech 1936-1939 na straně republiky bojovaly mezinárodní brigády. Spojili se v nich antifašisté z padesáti dvou zemí, mezi nimiž významné místo měli čs. dobrovolníci. Podle zprávy, kterou v Moskvě r. 1940 zřejmě vypracoval Jaroslav Hošek, přijelo do Španělska celkem 2171 československých občanů. Největší příliv dobrovolníků nastal v období listopad 1936-únor 1937, kdy jich přijelo celkem 962.

Na konci r. 1936 vytvořili první československou jednotku - četu K. Gottwalda. Počátkem r. 1937 utvořili kulometnou rotu J. Žižky, na počátku r. 1937 protiletadlovou baterii K. Gottwalda, baterii J. Májka a téhož roku na podzim prapor T. G. Masaryka. Českoslovenští občané byli nejpočetnější skupinou v baterii K. Liebknechta, v praporu Divisionario, řada Čechoslováků bojovala v jiných jednotkách i tankových, v republikánském letectvu a partyzánských oddílech. Na jaře r. 1937 z iniciativy Společnosti přátel demokratického Španělska (SPDŠ) byla vyslána do Španělska polní nemocnice J. A. Komenského (JAK), kde pracoval například MUDr. Karel Holubec, MUDr. Bedřich Kisch (bratr E. E. Kische), MUDr. O. Vaněčková, MUDr. Vlasta Veselá).

Po porážce Španělské republiky byla v únoru 1939 většina interbrigadistů internována ve Francii v táborech St. Cyprien a Argelés-sur-Mer (dep. Pyrénnées-Orient.), později byli soustředěni v táboře Gurs, odkud byli vedoucí interbrigadisté v září 1939 přesunuti do tábora Vernet  d´Ariege (O. Hromádko, F. Knézl, J. Pavel). Internovaní dobrovolníci měli napjaté vztahy jak s Československým národním výborem (ČSNV), reprezentovaným ve Francii především velvyslancem Š. Osuským, tak se členy pařížského vedení KSČ (Široký, Koehler, Šverma, Slánský). V Moskvě, odkud někteří z těchto přijeli, bylo za stalinistických represí několik interbrigadistů popraveno (např. jugoslávský generál Vladimir Čopić). Vedení KSČ na základě stanoviska Komunistické strany Francie, československým interbrigadistům útěky z táborů zakázalo. Prohlásilo, že je bude považovat za provokaci a u členů KSČ trestat vyloučením ze strany.  (KSF tehdy organizovala kampaň za hromadné propuštění všech internovaných, čímž by dosáhla určitého politického úspěchu.)

Zdravotníci ze Španělska zůstali na svobodě a za druhé světové války působili v řadě zemí. Například MUDr. Bedřich Kisch (bratr E. E. Kische) a F. Kriegel v Číně, MUDr. V. Veselá ve Francii, MUDr. M. Kališová ve Španělsku, Portugalsku, Anglii.  V r. 1939 těžcí invalidé odjeli do SSSR, kam v průběhu války přijeli další interbrigadisté (např. J. Hošek, R. Šimáček, MUDr. S. Kalná).

Za pobytu v táborech, v souvislosti se sovětsko-německým paktem, se dřívější politické i osobní spory, které smutně ovlivnily poválečné osudy interbrigadistů, vyhrotily. Organizace KSČ (O. Hromádko, M. Nekvasil, J. Pavel, A. Svoboda aj. v čele byl F. Knézl) pakt považovala za vynucený ústupek SSSR.  Po vypuknutí války vydala výzvu na podporu boje za obnovu Československa v pařížském orgánu ČSNV Česko-slovenském boji. Po známém referátu Molotova sice válku prohlásila za imperialistickou, ale československý boj za spravedlivý. Dále vyzývala ke vstupu do Československé armády. Proti tomuto vedení se vytvořila menší opozice, která přijímala jednoznačné stanovisko Kominterny. Obvinila vedení, že „upadlo do bahna oportunismu“ a nábor do Československé armády odmítla.     

Na přelomu let 1939/1940 z více než šesti set interbrigadistů internovaných v Gurs čtyři sta vstoupilo do čs. armády. Zbytek tvořili invalidé - šedesát, interbrigadisté, kteří byli velením armády z politických důvodů odmítnuti, zřejmě šlo o rozhodnutí francouzských úřadů (např. J. Pavel, M. Nekvasil, O. Hromádko, celkem asi padesát lidí) a odpůrci vstupu do armády (stoupenci linie Kominterny, sudetští Němci a ti, kteří se vyhýbali armádě z nepolitických důvodů, i když to maskovali komunistickou frazeologií, celkem asi šedesát osob). Po pádu Francie bylo sto šedesát interbrigadistů evakuováno do Velké Británie, kde většina odmítla vstup do československé jednotky. Vstoupili do ní teprve po Hitlerově útoku na SSSR.

Většina interbrigadistů zůstala ve Francii, v táborech Argelés a Vernet, někteří (F. Knézl, J. Pavel, B. Škarvada, J. Winterstein) byli v r. 1941 deportováni do Dželfy v Africe, odkud po osvobození spojenci r. 1943 odjeli do Velké Británie. Několik set interbrigadistů se po útěku či propuštění z internačních táborů zúčastnilo československého odboje ve Francii (např. L. Holdoš, O. Hromádko, M. Nekvasil, O. Závodský) asi sto dvacet se vrátilo do protektorátu a na Slovensko (např. E. Blahout, L. Hoffman, J. Hušek, J. Krejčí, K. Slon-Konečný). Velká část z nich byla nacisty uvězněna, řada v odboji zahynula.

Do osvobozeného Československa se interbrigadisté vraceli se západní i východní armádou, z koncentračních táborů, často opožděně, neboť se bezprostředně po osvobození vraceli do Francie a podíleli se na poválečné repatriaci československých občanů. Po návratu založili vlastní zájmovou organizaci Sdružení československých dobrovolníků ze Španělska (tato organizace existovala již za války v Londýně). Na přelomu let 1945/1946 byl ustaven přípravný výbor ve složení:

Předseda: Josef Pavel, místopředseda: Leopold Hofman, tajemník: Miloš Nekvasil, pokladník: František Čermák, sociální referent: Helena Petránková, kulturní a propagační referent: Adolf Vodička. Členové výboru: Bedřich Biheller, Jan Frolík, František Drda, Osvald Závodský. Později představiteli sdružení byli také: Libuše Prokopová. Další: Richard Falbr, Alois Soběslavský. Interbrigadisté byli také aktivní v obnovené SPDŠ s těmito představiteli: Předseda: kpt. Emanuel V. Voska (po Voskově uvěznění od r. 1949 plk. Josef Pavel), tajemnice: L. Prokopová).  V souvislosti s represemi v 50. letech 20. století, jejichž obětí se stala většina interbrigadistů, veškerá činnost sdružení a SPDŠ v r. 1951 ustala. K pokusu o jejich obnovení došlo až v r. 1968.

 

 

 

.

 

 

 

 

Conference on the Czechoslovak Members of the International Brigades

 

Friday, October 23rd, 2015

On October 23rd, 2015 in the Palace of the Senate of Parliament of the Czech Republic a research conference took place, dedicated to the issue of Czechoslovak members of the International Brigades (“interbrigadists”).

The main organizer of this event was the Association of Friends of Interbrigadists (orig. Sdružení přátel interbrigadistů, SPI), which was established in the Czech Republic in the autumn of 2014, mainly thanks to the initiative of WW II veteran col.(ret.) Pavel Vranský. Most members of the Association are the descendants of the Spanish combatants, historians, archivists and members of the public who are interested in this topic. The chairman of the Association is a former MEP and Czech Senator Richard Falbr – himself the son of an interbrigadist. The Association is incorporated under the Czech Union of Freedom Fighters (orig. Český svaz bojovníků za svobodu, ČSBS), one of the main Czech veterans' organizations.

The conference was prepared jointly by SPI, ČSBS and the Senate. Two Institutes of the Czech Academy of Sciences – the Institute of Contemporary History (http://www.usd.cas.cz/) and the Institute of History (http://www.hiu.cas.cz/) – became the professional guarantors of the conference. The date of the event was symbolic, being as close to the anniversary of the establishment of the International Brigades (October 22nd, 1936) as possible. The main aim of the conference was to commemorate the next year´s eightieth anniversary of the outbreak of the tragic Civil war in Spain.

The conference, organized at such a high level, aroused considerable interest and attention. It was personally attended by President of the Senate, as well as the Ambassador of the Kingdom of Spain and his deputy, a representative of the Embassy of the Russian Federation, and a delegation of partner organizations from Germany, consisting of the descendants of the Czechoslovak interbrigadists of German nationality who, after the Second World War, lived in the former German Democratic Republic.

 

The academic part of the conference was divided into two blocks. Wide-ranging perspectives of the Spanish Civil War were addressed as a part of the first block. Contributors to this first block included historians Josef Opatrný (Spain, Civil War and the Atlantic World), Jiří Chalupa (Spanish Civil War viewed by Contemporary Historians), Jindřich Dejmek (Czechoslovak Foreign Policy and Spanish Civil War) and Emil Voráček (Soviet Union and the Spanish Civil War).

The second block was aimed directly at the issue of Czechoslovak interbrigadists. Instead of just describing details of their participation in the events in Spain, the speakers mainly focused on lesser known parts of their life stories, namely on their pre- and post-war fortunes. The speakers included Radim Gonda (The attitude of the Czechoslovak state authorities toward the ruecruiting volunteers for the International Brigades in Spain), Zdenko Maršálek (Czechoslovak Interbrigadists as Soldiers of the Second World War), Jaroslav Bouček (Fates of the Interbrigadists after the Second World War) and Jiří Kasl who presented one of the aspects of the “second life” of the topis (Spanish Civil War in Czech literature in translation).

A debate followed after each of the blocks. The discussions continued during breaks and later on also at the small farewell party over a glass of wine.

The conference was officially concluded by Richard Falbr who, apart from other things, quoted an excerpt from a famous speech by Dolores Ibárruri who thanked interbrigadists for their help in the fall of 1938.

A part of the event was formed by an exhibition of posters from the Spanish Civil War from the collections of the National Archives in Prague.

 

See also:

http://senat.cz/zpravodajstvi/zprava.php?id=1973 http://www.senat.cz/cinnost/galerie.php?aid=17295

 

 

 

 

A brief look into the past of the Association of Friends of Interbrigadists

 The original idea to remind and revive the tradition of the Czechoslovak Interbrigadists to be organized within the Czech Union of freedom fighters (Ceský svaz bojovníků za svobodu, ČSBS) was initiated by Col. Pavel Vranský . This war veteran of Czechoslovak units during World War II passed through the so called Czechoslovak legion in Poland spent a long time interned in the Soviet Union, after the transfer to the Middle East became a member of No.11. (Czechoslovak) Infantry Battalion — East, and 200th (Czechoslovak) Light Anti-Aircraft Regiment, took part in fights in the Western Desert, Syria and in the defense of Tobruk. He then volunteered for service in the R. A. F. and after training became a crew member of 311th Czechoslovak Bomber Squadron.

Although he did not take part in the Spanish war for democracy, he considered that the volunteers in the Spanish civil war are a part of the traditions of the resistance of our nation against Nazism and fascism. He decided to find and contacted descendants and other family members of combatants in Spain and strived to convene a series of their meetings. In addition to the revival of this somewhat forgotten chapter of modern history, these events should also show how the experience Interbrigadists reflected in the "microcosm" of individual families.

The beginning started with seeking cooperation with experts on the issue among historians and other interested parties (at first much help came from Mgr. Petr Luks, and in particular Dr. Zdenko Marsalek from the Institute for Contemporary History of the Czech Academy of Sciences and then Dr. Jaroslav Boucek from the archives of the Ministry of Health and the former director of the archives of the Ministry of Interior Mgr. Jan Frolik). This team gradually acquired more and more contacts with descendants of Interbrigadists of the Spanish war. Support to this initiative provided the Czech Union of freedom fighters (Pavel Vranský is one of his Vice-Presidents). Negotiations and preparations took a relatively long time; due to the wide variety of other tasks. In the middle of 2014, the situation has been prepared for the first meeting. Under the auspices of ČSBS and with the participation of his President such a meeting took place on October 29, 2014. Among those present were representatives of ČSBS, historians and especially the descendants of the Interbrigadists. The meeting resulted in the establishment of the Association, whose provisional name were Club friends of Interbrigadists fighting in Spain. The President was unanimously elected Dr. Richard Falbr, and from the present members was also elected a small Committee. The present members set a goal to establish more contacts and suggestions for more future action.

On 12th June 2015, a Club Committee meeting was convened. The discussed focused on a change of Club name (the final form will be submitted for approval by a plenary meeting, which accepted the final name Association of Friends of Interbrigadists); important issues became also administrative aspects (registration of membership, establishing of a website, funding options, the collection of inheritance, archival research, etc.). In the meantime several new contacts with foreign organizations and domestic institutions could be established, which will help in professional research and contacting other descendants and also those interested in professional cooperation.

More information about the activities of the Friends of Interbrigadists and the history of the heroic fighters for democracy and against fascism in the Spanish civil war will be published.

 

 

 

 

 

 

VÝSTAVA

 

 

SVĚDKOVÉ VZEPĚTÍ A TRAGÉDIE

Plakáty ze španělské občanské války ve sbírkách Národního archivu

 

 

U příležitosti konference Českoslovenští interbrigadisté a španělská občanská válka byla dne 23. října 2015 v prostorách Senátu Parlamentu ČR představena výstava, která zachycuje průřez bohatou sbírkou plakátů z občanské války ve Španělsku, uloženou v Národním archivu. Ta představuje ucelený soubor 215 plakátů španělské provenience vytištěných v letech 1936–1938. Do sbírek Národního archivu byly převedeny z bývalého Ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ. Pro svou vysokou historickou a grafickou hodnotu byla sbírka v minulosti několikrát využita pro výstavní účely, a to i v zahraničí. Od roku 2013 je v digitalizované podobě přístupná na http://www.badatelna.eu/fond/4766.

Plakáty v době občanské války ve Španělsku představovaly jeden z nejběžnějších nástrojů masové komunikace Vybrané plakáty dokládají, jak se podpora republikánské vlády a snaha přispět k boji za její ideály promítly i do oblasti užitého umění. Kromě renomovaných malířů se na tvorbě plakátů podílelo i mnoho dobrovolných amatérských tvůrců, z nichž řada zůstala dodnes anonymní. Plakáty mají leckdy vysokou uměleckou úroveň.

Výstavu se podařilo realizovat díky nevšední podpoře a vstřícnosti vedení a pracovníků Národního archivu a dalších institucí. Autory výstavy jsou Zdenko Maršálek z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Zora Machková a Roman Štér z Národního archivu. Zora Machková je současně kurátorkou celé sbírky. Výstava v Senátu byla pouze příležitostná a jednodenní, a v současné době se zvažují možnosti její opětovné prezentace, popřípadě i rozšíření.

 

Zdenko Maršálek

 

Konference

Českoslovenští interbrigadisté a španělská občanská válka

Praha, Senát Parlamentu ČR, Valdštejnský palác, 23. 10. 2015

 

 

Dne 23. října 2015 proběhla v prostorách Senátu Parlamentu ČR odborná konference, věnovaná problematice československých interbrigadistů.

Prvotním impulsem k celé akci se stala snaha výboru Sdružení přátel interbrigadistů o rozvíjení činnosti sdružení a o vhodnou prezentaci na veřejnosti. Iniciativy se v tomto ohledu chopil předseda sdružení Richard Falbr, jenž pro myšlenku konference získal předsedu Senátu, p. Milana Štěcha. Díky vstřícnosti a pochopení jak samotného předsedy, tak i pracovníků Senátu se podařilo dojednat zásady spolupráce, termín akce a další náležitosti. Kromě samotného sdružení a Senátu se na přípravě podílelo vedení ČSBS. Odbornými garanty se staly Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a následně i Historický ústav AV ČR.

Termín konání byl zvolen symbolicky co nejblíže výročí založení mezinárodních brigád dne 22. října 1936. Samotná konference měla především připomenout veřejnosti, že příští rok uplyne již osmdesát let od vypuknutí tragické občanské války ve Španělsku. Akce má být také zahájením další kooperované činnosti odborné i prezentační.

Konference vzbudila značný zájem a pozornost. Osobně se jí zúčastnil předseda Senátu, dále velvyslanec Španělského království a jeho zástupce, zástupce velvyslanectví Ruské federace, mnozí odborníci a zájemci z řad odborné i laické veřejnosti, členové Sdružení přátel interbrigadistů a delegace partnerské organizace z Německa, sestávající z potomků československých interbrigadistů německé národnosti, kteří po druhé světové války žili v tehdejší Německé demokratické republice.

 

V reprezentativních prostorách Valdštejnského paláce uvítal přítomné předseda Senátu Milan Štěch. Dále hovořili předseda Sdružení přátel interbrigadistů Richard Falbr, první místopředseda ČSBS Emil Kulfánek, místopředseda ČSBS Pavel Vranský, zástupce ředitelky Historického ústavu AV ČR doc. Jan Němeček a vedoucí I. oddělení Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Jaroslav Cuhra.

 

Odborná část konference byla členěna do dvou bloků (viz program). V prvním, který pojednával o širších souvislostech, vystoupil nestor iberoamerických studií v ČR profesor Josef Opatrný, a následně další přední odborníci (doc. J. Chalupa, J. Dejmek a E. Voráček). Blok moderoval doc. J. Němeček.

Druhý blok, zaměřený přímo na tématiku československých interbrigadistů, moderoval dr. Jiří Křesťan z Národního archivu. Promluvili postupně historici R. Gonda, Z. Maršálek a J. Bouček a překladatel J. Kasl.

Po obou blocích následovala diskuse, která pokračovala i v přestávkách.

Závěrečné slovo pronesl R. Falbr, jenž mj. přečetl výňatek z projevu Dolores Ibárruri, kterým na podzim 1938 děkovala interbrigadistům za jejich pomoc.

Součástí celé akce byla i prezentace výstavy plakátů z období španělské občanské války, uložených ve sbírkách Národního archivu.

Z písemných materiálů byl vydáván program, soubor abstraktů jednotlivých projevů a katalog výstavy plakátů.

 

Konference představovala první veřejnou akci Sdružení přátel interbrigadistů. Ve spolupráci se spoluorganizátory se podařilo připravit důstojné vzpomenutí osudů a odkazu interbrigadistů, a především prezentovat nejen sdružení, ale zvláště dotyčnou tématiku před odbornou a širokou veřejností. Z tohoto pohledu velmi významným aktem byla přítomnost španělského velvyslance a hostů z Německa, kteří symbolizovali mezinárodní rozměr problematiky. Významné je, že konference nebyla vyvrcholením, ale naopak deklarovaným počátkem odborné práce našeho sdružení.

 

Zdenko Maršálek, 25. 10. 2015

 

zprávy na webu Senátu viz:

http://senat.cz/zpravodajstvi/zprava.php?id=1973

http://www.senat.cz/cinnost/galerie.php?aid=17295

 

Interbrigády

 

Provolání k uctění 80. výročí založení Interbrigád na obranu Španělské republiky v roce 2016.

 

My, účastníci mezinárodní výroční konference pořádané Asociací bojovníků a přátel Španělské republiky 1936-1939" (KFSR), jsme se setkali v Berlíně se zástupci spřátelených partnerských, mezinárodních antifašistických organizací s cílem projednat možnosti náležitě uctít bojovníky za svobodu španělského lidu v roce 2016.

Před osmdesáti lety byl proveden puč vedený generálem Francem, namířený k odstranění demokraticky zvolené vlády, usilující o zlepšení sociálních podmínek v zemi. Bezpočet antifašistů z více než 50 zemí světa - lidé, různých náboženských vyznání, světových názorů, politických stran a barvy kůže se vypravilo velmi obtížnou cestou do Španělska, aby po boku španělského lidu bojovali při obraně 2. Španělské republiky proti fašistickým sílám Franca, Německa a Itálie.

V říjnu roku 2016 se dožíváme osmdesátého výročí založení mezinárodních brigád. Viva la República! No pasarán!, tak znělo jejich heslo. Cíle bojovníků z této doby - svoboda, mír, lidská práva, lidská důstojnost, sociální spravedlnost, antifašismus a mezinárodní solidarita, stále platí i pro nás.

Nechť soudržnost bojovníků, přesahující hranice států, zůstane zachována pro boje současnosti!  To znamená, využívat tehdejší historické zkušenosti v našich současných mezinárodních aktivitách a také, že jsme i dnes při vzpomínkách na minulost solidární s lidem Španělska, stejně jako s jejich sociálními boji.

My jako příslušníci přátel bojovníků za Španělskou republiku, cítíme povinnost předávat budoucím generacím vzpomínky na boje interbrigadistů za demokratické Španělsko spolu s připomínáním následující druhé světové války.  Musíme nejširší veřejnosti sdělovat, kdo byli muži a ženy, kteří šli do Španělska a co je k tomu motivovalo. Musíme o tom rozšířit znalost a pečovat o příslušné památníky. Využijme při tom spolupráci s vědci a historiky a přispívejme k pracím a podporujme témata o bojích španělských interbrigád. V tomto duchu chceme dále rozšířit mezinárodní spolupráci a dále využívat společné projekty.

Obracíme se ke všem, jejichž činnost souvisí s ideály interbrigadistů:  Považujme se za součást globálního internacionalistického, antifašistického hnutí- uctěme tímto způsobem bojovníky z minulých let a předávejme jejich odkaz veřejnosti. Jen společně můžeme zajistit důstojnost společenských podmínek.

Boj stále pokračuje! La lucha continua – než budeme moci prohlásit Pasaremos!

Účastníci konference KFSR (Kämpfer und Freunde der Spanischen Republik 1936-1939 . - Bojovníci a přátelé Španělské republiky) - Berlín, 18 říjen 2015